Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 120

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 120

Strona 1 z 53
L 331/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY 2010/78/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 50, art. 53 ust. 1, art. 62 i 114, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1) uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys finansowy w  latach 2007 i  2008 ujawnił istotne braki w  nadzorze finansowym, zarówno w  poszczegól­ nych przypadkach, jak i  w  całym systemie finansowym. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za glo­ balizacją finansową i rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne in­ stytucje finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił braki w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów Unii i zaufania pomiędzy właściwymi organami krajowymi. Przed kryzysem i  w  jego trakcie Parlament Europejski w kilku rezolucjach wezwał do podjęcia działań mających na celu zwiększenie integracji nadzoru w Europie, aby za­ pewnić faktycznie równe warunki uczestnictwa w  rynku

dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym i odzwier­ ciedlić coraz większą integrację rynków finansowych w Unii (w swoich rezolucjach z dnia 13 kwietnia 2000 r. w  sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadza­ nia ram dla rynków finansowych: plan działania, z  dnia 21  listopada 2002  r. w  sprawie zasad nadzoru ostrożno­ ściowego w  Unii Europejskiej, z  dnia 11  lipca 2007  r. w sprawie polityki usług finansowych (2005–2010) – bia­ łej księgi, z dnia 23 września 2008 r. z zaleceniami dla Ko­ misji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego i z dnia 9 października 2008 r. z za­ leceniami dla Komisji w  sprawie działań następczych w  związku ze sprawozdaniem Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru oraz w  swych stanowiskach z  dnia 22  kwietnia 2009  r. w  sprawie zmienionego wniosku w  sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez­ pieczeniowej i  reasekuracyjnej (Solvency II) i  z  dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz­ porządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie agencji ratingowych).

(3)

(2)

(1)  Opinia z dnia 18 marca 2010 r. (Dz.U. C 87 z 1.4.2010, s. 1). (2)  Opinia z  dnia 18  marca 2010  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z  dnia 22  września 2010  r. (dotychczas nieopublikowane w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r.

W listopadzie 2008 r. Komisja utworzyła grupę wysokie­ go szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a w celu zalecenia sposobu wzmocnienia ram nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i  zbudowania zaufania do systemu finansowego. W swoim sprawozdaniu końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. (zwanym dalej „sprawozdaniem grupy de Larosière’a”) grupa wysokiego szczebla zaleciła wzmocnienie ram nadzorczych, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów fi­ nansowych i  ograniczyć ich skutki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 120 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.