Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 162

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 162

Strona 1 z 3
L 331/162

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1096/2010 z dnia 17  listopada 2010  r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w  zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6,

(4)

W swoim sprawozdaniu końcowym przedstawionym w  dniu 25  lutego 2009  r. grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie organu na poziomie Unii, którego zada­ niem byłoby nadzorowanie ryzyka w  systemie finanso­ wym jako całości. W komunikacie „Realizacja europejskiego planu naprawy” z dnia 4 marca 2009 r. Komisja z zadowoleniem przyjęła zalecenia grupy de Larosière’a i poparła je w szerokim za­ kresie. Podczas posiedzenia w dniach 19–20 marca 2009 r. Rada Europejska potwierdziła, że należy poprawić regula­ cje dotyczące instytucji finansowych oraz nadzór nad tymi instytucjami w Unii i że podstawę działań podejmowanych w tym zakresie powinno stanowić sprawozdanie grupy de Larosière’a. W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z  dnia 27  maja 2009  r. Komisja przedstawiła szereg re­ form obecnych rozwiązań mających na celu zapewnienie stabilności finansowej na poziomie Unii, w  tym w  szcze­ gólności propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ry­ zyka Systemowego (ERRS) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało popar­ te przez Radę w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca 2009 r.; po­ zytywnie przyjęto także zamiar przedstawienia przez Ko­ misję wniosków prawodawczych, tak by nowy system mógł zacząć w pełni obowiązywać. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1092/2010 (3) ustanowiło na poziomie Unii nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i Euro­ pejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Ze względu na swoją fachową wiedzę z  zakresu kwestii makroostrożnościowych Europejski Bank Centralny (EBC) może wnieść istotny wkład w skuteczny nadzór makroo­ strożnościowy nad systemem finansowym w Unii.

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys finansowy ujawnił istotne braki w nadzorze finan­ sowym, który nie był w  stanie przewidzieć negatywnych zmian o  charakterze makroostrożnościowym i  zapobiec nagromadzeniu się nadmiernych ryzyk w  sektorze finan­ sowym, i  unaocznił w  szczególności słabości obecnego nadzoru makroostrożnościowego.

(6)

(2)

W listopadzie 2008 roku Komisja zleciła grupie wysokie­ go szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a („grupa de Larosière’a”) opracowanie zaleceń w  sprawie sposobów wzmocnienia europejskich rozwiązań w zakre­ sie nadzoru, aby lepiej chronić obywateli i odbudować za­ ufanie do systemu finansowego.

(7)

(1)  Opinia z  dnia 22  września 2010  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 1.

(3)  Zob. s. 1  niniejszego Dziennika Urzędowego.

15.12.2010

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/163

Sekretariat ERRS (Sekretariat) powinien być udostępniany przez EBC, w związku z czym EBC powinien zapewnić od­ powiednie zasoby kadrowe i finansowe. Personel Sekreta­ riatu powinien zatem podlegać warunkom zatrudnienia pracowników EBC. W szczególności zgodnie z preambułą decyzji EBC z dnia 9 czerwca 1998 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 162 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 48 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.