Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 10

Strona 10 z 49

Delegowanie zadań i  kompetencji powinno być regulowane zasadą przyzna­ wania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest najbardziej odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Delegowa­ nie kompetencji byłoby odpowiednim rozwiązaniem przy­ kładowo ze względu na efekt skali lub zbieżny zakres, spójność w ramach nadzoru grupowego oraz optymaliza­ cję wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organa­ mi nadzoru. Decyzje podejmowane przez organ, któremu przekazano kompetencje, o ile zostały podjęte w zakresie delegowanych kompetencji, powinny być uznawane za rozstrzygające przez organ delegujący kompetencje i przez inne właściwe organy. Odpowiednie unijne akty prawne mogą bliżej określać zasady delegowania kompetencji na podstawie umowy. Urząd powinien ułatwiać i monitorować zawieranie umów dotyczących delegowania zadań i kompetencji między kra­ jowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właści­ wych środków. Urząd powinien być informowany z wyprzedzeniem o planowanym zawarciu umowy w spra­ wie delegowania zadań lub kompetencji, tak by móc wy­ razić swoją opinię w  stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na te­ mat umów dla wszystkich zainteresowanych stron. Urząd powinien ustalać i upowszechniać dobre praktyki dotyczą­ ce delegowania zadań i  kompetencji oraz umów w  spra­ wie delegowania zadań lub kompetencji.

(37)

(1)  Dz.U. L 135 z 31.5.1994, s. 5.

(2)  Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22.

L 331/54

(39)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

Urząd powinien aktywnie wspierać konwergencję praktyk nadzorczych w całej Unii w celu stworzenia wspólnej kul­ tury nadzoru.

(44)

mieć możliwość współpracy z  państwami trzecimi stosu­ jącymi przepisy, które uznano za ekwiwalentne z  przepi­ sami unijnymi. Urząd powinien odgrywać rolę niezależnego organu do­ radczego dla Parlamentu Europejskiego, Rady i  Komisji w  dziedzinach podlegających jego kompetencjom. Bez uszczerbku dla kompetencji zainteresowanych właściwych organów Urząd powinien mieć możliwość wydawania opi­ nii na temat oceny ostrożnościowej połączeń i przejęć na mocy dyrektywy 92/49/EWG i  dyrektyw 2002/83/WE i  2005/68/WE, w  brzmieniu zmienionym dyrektywą 2007/44/WE (1) w  przypadkach, w  których dyrektywa ta wymaga konsultacji między właściwymi organami z  co najmniej dwóch państw członkowskich. Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki Urząd powi­ nien mieć prawo do zwracania się o wszelkie niezbędne in­ formacje. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych instytucji finansowych, takie informa­ cje powinny być normalnie dostarczane przez krajowe or­ gany nadzoru znajdujące się najbliżej rynków i  instytucji finansowych, a Urząd powinien uwzględniać już istniejące dane statystyczne. W  ostateczności Urząd powinien mieć jednak możliwość skierowania należycie uzasadnionego i umotywowanego wniosku o informacje bezpośrednio do instytucji finansowej, jeżeli właściwy krajowy organ nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w  odpowiednim czasie. Organy państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy Urzędo­ wi w  zakresie realizacji jego wniosków o  informacje. W  tym kontekście podstawowe znaczenie ma praca nad wspólnymi formatami sprawozdawczymi. Środki służące gromadzeniu informacji nie powinny naruszać ram praw­ nych europejskiego systemu statystycznego i Europejskie­ go Systemu Banków Centralnych w  dziedzinie statystyki. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady WE nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statysty­ ki europejskiej (2) ani rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.