Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 14

Strona 14 z 49

Przed objęciem obowiązków przez wy­ braną osobę i  najpóźniej miesiąc po dokonaniu wyboru przez Radę Organów Nadzoru, Parlament Europejski po­ winien mieć możliwość, po wysłuchaniu wybranej osoby, sprzeciwić się jej mianowaniu. Zarządzanie Urzędem powinno zostać powierzone Dyrek­ torowi Wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w  obradach Rady Orga­ nów Nadzoru i Zarządu. Aby zapewnić międzysektorową spójność prac Europej­ skich Urzędów Nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w  ramach Wspólnego Komitetu i  w  sto­ sownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowi­ ska. Wspólny Komitet powinien koordynować funkcje Europejskich Urzędów Nadzoru związane z  konglomera­ tami finansowymi i  innymi kwestiami międzysektorowy­ mi. W  stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i  Europej­ skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych) powinny być przyjmo­ wane równolegle przez odnośne Europejskie Urzędy Nad­ zoru. Pracami Wspólnego Komitetu powinni kierować na zasadzie corocznej rotacji przewodniczący Europejskich Urzędów Nadzoru. Przewodniczący Wspólnego Komitetu powinien być wiceprzewodniczącym ERRS. Wspólny Ko­ mitet powinien dysponować własnym personelem zapew­ nionym przez Europejskie Urzędy Nadzoru, co pozwoli na nieformalną wymianę informacji oraz na wypracowanie wspólnego podejścia w  zakresie kultury nadzoru między Europejskimi Urzędami Nadzoru. Konieczne jest, by strony, na które mają wpływ decyzje po­ dejmowane przez Urząd, mogły skorzystać z niezbędnych środków odwoławczych. W  przypadkach gdy Urzędowi przysługują uprawnienia decyzyjne, w  celu zapewnienia skutecznej ochrony praw stron oraz ze względu na ekono­ mikę procesową, zainteresowane strony powinny mieć prawo odwoływania się do Komisji Odwoławczej. Ze względu na efektywność i spójność Komisja Odwoławcza powinna być wspólnym organem Europejskich Urzędów Nadzoru, niezależnym od ich struktur administracyjnych i regulacyjnych. Powinna istnieć możliwość wniesienia od­ wołania od decyzji Komisji Odwoławczej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności Urząd powinien posiadać własny budżet, który byłby

finansowany głównie z  obowiązkowych składek krajo­ wych organów nadzoru i  z  budżetu ogólnego Unii Euro­ pejskiej. Finansowanie Urząd przez Unię odbywa się na podstawie porozumienia osiągniętego przez władzę bu­ dżetową zgodnie z  pkt 47 porozumienia międzyinstytu­ cjonalnego z  17  maja 2006  r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budże­ towej i  należytego zarządzania finansami (1). Zastosowa­ nie powinna mieć unijna procedura budżetowa. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obra­ chunkowy. Budżet ogólny podlega procedurze udzielania absolutorium.

(60)

(56)

W odniesieniu do Urzędu zastosowanie powinno mieć rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Na­ dużyć Finansowych (OLAF) (2). Urząd powinien również przystąpić do Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i  Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finanso­ wych (OLAF) (3). W celu zapewnienia otwartych i przejrzystych warunków zatrudnienia i  równego traktowania pracowników, w  od­ niesieniu do pracowników Urzędu powinien mieć zasto­ sowanie regulamin pracowniczy urzędników i  warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.