Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 19

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 19

Strona 19 z 49

 1, Urząd dyspo­ nuje uprawnieniami określonymi w  niniejszym rozporządzeniu, w szczególności uprawnieniami do podejmowania następujących działań: a) opracowywanie projektów regulacyjnych standardów tech­ nicznych w  określonych przypadkach, o  których mowa w art. 10; opracowywanie projektów wykonawczych standardów tech­ nicznych w  określonych przypadkach, o  których mowa w art. 15; wydawanie wytycznych i zaleceń, zgodnie z art. 16;

b)

b)

c)

L 331/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

d)

wydawanie zaleceń w  określonych przypadkach, o  których mowa w art. 17 ust. 3; podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do właściwych organów w określonych przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 19 ust. 3; w przypadkach dotyczących prawa Unii mającego bezpo­ średnio zastosowanie – podejmowanie indywidualnych de­ cyzji skierowanych do instytucji finansowych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 6, art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 4; wydawanie opinii dla Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, zgodnie z art. 34;

e)

4. Urząd powołuje stanowiącą jego integralną część komisję ds. innowacji finansowych, w skład której wchodzą wszystkie is­ totne właściwe krajowe organy nadzoru, w  celu osiągnięciu skoordynowanego podejścia regulacyjnego i nadzorczego w sto­ sunku do nowych lub innowacyjnych rodzajów działalności fi­ nansowej oraz udzielania porad, które Urząd przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. W określonych przypadkach i  na warunkach określonych 5. w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, lub – jeżeli wymaga tego sytuacja nadzwyczajna – zgodnie z warunka­ mi określonymi w art. 18, Urząd może czasowo zakazać prowa­ dzenia lub ograniczyć prowadzenie pewnych typów działalności finansowej, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całego syste­ mu finansowego w Unii lub jego części. Urząd dokonuje przeglądu decyzji, o  której mowa w  akapicie pierwszym, w  odpowiednich odstępach czasu, co najmniej co trzy miesiące. Jeżeli decyzja nie zostanie przedłużona po trzech miesiącach, automatycznie wygasa. Państwo członkowskie może zwrócić się do Urzędu o ponowne rozważenie podjętej przez niego decyzji. W  takim przypadku Urząd decyduje – zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit drugi – czy podtrzymać swoją decyzję. Urząd może również oceniać potrzebę zakazania lub ogranicze­ nia pewnych typów działalności finansowej i  w  razie potrzeby poinformować Komisję, aby ułatwić przyjęcie wszelkich takich zakazów lub ograniczeń.

f)

g)

h) gromadzenie niezbędnych informacji dotyczących instytucji finansowych, jak określono w art. 35; i) opracowywanie wspólnych metodologii oceny wpływu cha­ rakterystyki produktu i procesu dystrybucji na sytuację finan­ sową instytucji i na ochronę konsumentów; stworzenie centralnej bazy danych zarejestrowanych instytu­ cji finansowych w obszarze podlegającym jego kompetencji, jeżeli tak stanowią akty, o których mowa w art. 1 ust. 2.

j)

Artykuł 9 Zadania związane z  ochroną konsumentów i działalnością finansową 1. Urząd podejmuje przewodnią rolę w  propagowaniu przej­ rzystości, prostoty i uczciwości na rynku konsumenckich produk­ tów i  usług finansowych całego rynku wewnętrznego, między innymi przez: a) gromadzenie i  analizowanie informacji na temat tendencji w  zachowaniach konsumentów oraz składanie odnośnych sprawozdań; analizowanie i koordynowanie znajomości zagadnień finan­ sowych i  inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez wła­ ściwe organy; opracowywanie norm szkoleniowych dla sektora; oraz przyczynianie się do rozwoju wspólnych zasad ujawnień.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.