Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 49

(4)

(2)

Przed kryzysem finansowym i w jego trakcie Parlament Eu­ ropejski apelował o dążenie do większej integracji europej­ skiego nadzoru, tak aby zapewnić wszystkim podmiotom na poziomie unijnym równe warunki konkurencji i  uwzględnić rosnącą integrację rynków finansowych w Unii (w swych rezolucjach z dnia 13 kwietnia 2000 r. na temat komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania ram dla rynków finansowych: plan działania (4), z  dnia

(1)   Dz.U. C 13 z 20.1.2010, s. 1. (2)   Opinia z  dnia 22  stycznia 2010  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3)   Stanowisko Parlamentu Europejskiego z  dnia 22  września 2010  r. (dotychczas nieopublikowane w  Dzienniku Urzędowym) i  decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. (4)   Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.

(5)   Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 394. (6)   Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 392 (7)    Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26. (8)    Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48. (9)   Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 214. (10)  Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 292.  

15.12.2010

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/49

W konkluzjach z dnia 19 czerwca 2009 r. Rada Europej­ ska potwierdziła, że należy utworzyć Europejski System Urzędów Nadzoru Finansowego złożony z trzech nowych Europejskich Urzędów Nadzoru. System ten powinien mieć na celu podniesienie jakości i spójności nadzoru kra­ jowego, wzmocnienie nadzoru nad grupami transgranicz­ nymi oraz opracowanie jednolitego zbioru przepisów europejskich obowiązującego wszystkie instytucje finanso­ we na rynku wewnętrznym. Rada Europejska zaznaczyła, że Europejskie Urzędy Nadzoru powinny również posia­ dać uprawnienia nadzorcze w  stosunku do agencji ratin­ gowych oraz zwróciła się do Komisji o  przygotowanie konkretnych wniosków dotyczących możliwości odgrywa­ nia przez Europejski System Urzędów Nadzoru Finanso­ wego istotnej roli w sytuacjach kryzysowych, podkreślając jednocześnie, że decyzje podjęte przez Europejskie Urzędy Nadzoru nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Ubez­ pieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) (zwa­ nym dalej „Urzędem”) należy powołać Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) i  Euro­ pejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), a także Wspólny Komitet Eu­ ropejskich Urzędów Nadzoru (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”). Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (zwana dalej „ERRS”) powinna stanowić część ESNF w ce­ lu zrealizowania zadań określonych w  niniejszym roz­ porządzeniu oraz w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 (1).

(9)

(6)

Kryzys gospodarczy i finansowy stworzył realne i poważ­ ne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przywrócenie oraz utrzymanie stabilności i  wiarygodności systemu finanso­ wego jest bezwzględnym warunkiem wstępnym utrzyma­ nia zaufania na rynku wewnętrznym oraz jego spójności, a  tym samym utrzymania i  poprawy warunków umożli­ wiających ustanowienie w  pełni zintegrowanego i  działa­ jącego rynku wewnętrznego w  obszarze usług finansowych. Ponadto głębiej i mocniej zintegrowane ryn­ ki finansowe oferują lepsze możliwości pozyskiwania fi­ nansowania i  dywersyfikacji ryzyka, poprawiając tym samym odporność gospodarek na wstrząsy.

Europejskie Urzędy Nadzoru powinny zastąpić Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego ustanowiony decyzją Komisji 2009/78/WE (2), Komitet Europejskich Organów ds. Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Pro­ gramów Emerytalnych ustanowiony decyzją Komisji 2009/79/WE (3) oraz Komitet Europejskich Organów Nad­ zoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją Komisji 2009/77/WE (4) i przejąć wszystkie zada­ nia i  kompetencje tych komitetów, wraz z  kontynuowa­ niem, w stosownych przypadkach, już rozpoczętych prac i projektów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.