Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 21

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 21

Strona 21 z 49

Jeżeli przed upływem tego sześciotygodniowego okresu Urząd nie przedłożył zmienionego projektu regulacyjnego standardu tech­ nicznego lub przedłożył projekt regulacyjnego standardu tech­ nicznego, który nie został zmieniony w  sposób zgodny ze zmianami proponowanymi przez Komisję, Komisja może przy­ jąć regulacyjny standard techniczny ze zmianami, które uważa za istotne, lub odrzucić go.

Artykuł  11 Wykonanie przekazania uprawnień 1. Uprawnienia do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 10, przyznaje się Komisji na okres czterech lat od dnia 16 grudnia 2010 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazanych uprawnień najpóźniej sześć miesięcy przed upływem okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada wycofają to przekazanie zgodnie z art. 14. 2. Niezwłocznie po przyjęciu regulacyjnego standardu tech­ nicznego Komisja powiadamia o  tym równocześnie Parlament Europejski i Radę. 3. Udzielone Komisji uprawnienie do przyjmowania regulacyj­ nych standardów technicznych podlega warunkom określonym w art. 12–14.

Komisja nie może zmieniać treści projektu regulacyjnego standar­ du technicznego przygotowanego przez Urząd bez uprzedniej konsultacji z Urzędem, zgodnie z niniejszym artykułem.

2. W przypadku gdy Urząd nie przedłożył projektu regulacyj­ nego standardu technicznego w  terminie określonym w  aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja może zażądać takiego projektu w nowym terminie.

Wyłącznie w  przypadku gdy Urząd nie przedłoży Komisji 3. projektu regulacyjnego standardu technicznego w terminie zgod­ nie z ust. 2, Komisja może przyjąć regulacyjny standard technicz­ ny w  drodze aktu delegowanego bez projektu przedłożonego przez Urząd.

Komisja przeprowadza otwarte konsultacje na temat projektów regulacyjnych standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych, chyba że ta­ kie konsultacje i analizy są nieproporcjonalne w stosunku do za­ kresu i wpływu odnośnych projektów regulacyjnych standardów technicznych lub w związku ze szczególnie pilnym charakterem danej kwestii. Komisja zasięga również opinii lub porady odpo­ wiedniej grupy interesariuszy, o której mowa w art. 37.

Artykuł  12 Odwołanie przekazania uprawnień Parlament Europejski lub Rada mogą w  dowolnym czasie 1. odwołać przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10. 2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza odwołać przekazanie uprawnień, stara się poinformować drugą instytucję i Komisję, w odpowied­ nim czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując które z przekazanych uprawnień mogłyby zostać odwołane.

Komisja niezwłocznie przekazuje ten projekt regulacyjnego stan­ dardu technicznego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

L 331/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

3. Decyzja o odwołaniu przekazania uprawnień kończy prze­ kazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja ta wywo­ łuje skutki prawne natychmiast lub w  późniejszej dacie w  niej określonej. Nie ma ona wpływu na ważność regulacyjnych stan­ dardów technicznych będących już w mocy. Decyzja ta jest publi­ kowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  15 Wykonawcze standardy techniczne

Artykuł 13 Sprzeciw wobec regulacyjnych standardów technicznych 1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wo­ bec regulacyjnego standardu technicznego w terminie trzech mie­ sięcy od daty powiadomienia o  regulacyjnym standardzie technicznym przyjętym przez Komisję. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o  trzy miesiące.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.