Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 22

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 22

Strona 22 z 49

W przypadku gdy Komisja przyjmuje regulacyjny standard tech­ niczny, który jest taki sam jak projekt regulacyjnego standardu technicznego przedłożony przez Urząd, okres, w  którym Parla­ ment Europejski i  Rada mogą wyrazić sprzeciw wynosi miesiąc od daty powiadomienia. Z  inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc. 2. Jeżeli przed upływem terminu, o  którym mowa w  ust.  1, Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec da­ nego regulacyjnego standardu technicznego, zostaje ona opubli­ kowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z  dniem w  niej określonym. Regulacyjny standard techniczny może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. 3. Jeżeli Parlament Europejski albo Rada wyrażą sprzeciw wo­ bec regulacyjnego standardu technicznego przed upływem termi­ nu, o  którym mowa w  ust.  1, nie wchodzi on w  życie. Zgodnie z  art.  296 TFUE instytucja wyrażająca sprzeciw określa powody sprzeciwu wobec danego regulacyjnego standardu technicznego.

1. Urząd może opracować wykonawcze standardy techniczne – w  drodze aktów wykonawczych zgodnie z  art.  291 TFUE – w  dziedzinach szczegółowo określonych w  aktach ustawodaw­ czych, o  których mowa w  art.  1 ust.  2. Wykonawcze standardy techniczne mają charakter wyłącznie techniczny, nie mogą roz­ strzygać kwestii strategicznych ani wyborów w zakresie polityki, a ich treść ma na celu określenie warunków zastosowania tych ak­ tów. Urząd przedstawia Komisji projekty wykonawczych standar­ dów technicznych do zatwierdzenia.

Przed przedstawieniem Komisji wykonawczych standardów tech­ nicznych Urząd przeprowadza otwarte konsultacje oraz dokonu­ je analizy ewentualnych kosztów i  korzyści z  nimi związanych, chyba że takie konsultacje i  analizy są nieproporcjonalne w  sto­ sunku do zakresu i wpływu odnośnego projektu wykonawczych standardów technicznych lub w  związku ze szczególnie pilnym charakterem danej kwestii. Urząd zasięga również opinii odpo­ wiedniej grupy interesariuszy, o której mowa w art. 37.

Niezwłocznie po przedłożeniu przez Urząd projektu wykona­ wczego standardu technicznego, Komisja przekazuje go Parla­ mentowi Europejskiemu i Radzie.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektu wykona­ wczego standardu technicznego Komisja podejmuje decyzję w  sprawie jego zatwierdzenia. Komisja może przedłużyć ten okres o miesiąc. Komisja może zatwierdzić projekt wykonawcze­ go standardu technicznego tylko częściowo lub ze zmianami, je­ żeli wymaga tego interes Unii.

Artykuł  14 Niezatwierdzenie lub zmiana projektu regulacyjnych standardów technicznych 1. W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi projektu regula­ cyjnego standardu technicznego lub zmieni go zgodnie z art. 10, powiadamia ona o tym Urząd, Parlament Europejski i Radę, po­ dając uzasadnienie. 2. W stosownych przypadkach Parlament Europejski lub Rada mogą, w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomie­ nia, o  którym mowa w  ust.  1, wezwać właściwego Komisarza wraz z  Przewodniczącym Urzędu na posiedzenie ad hoc właści­ wej komisji Parlamentu Europejskiego lub Rady, aby mogli oni przedstawić i wyjaśnić różnice zdań między nimi.

W przypadku gdy Komisja nie zamierza zatwierdzić projektu wy­ konawczego standardu technicznego lub zamierza zatwierdzić go częściowo lub ze zmianami, odsyła go Urzędowi, uzasadniając, dlaczego nie zamierza ich zatwierdzić, lub, odpowiednio, wyja­ śniając przyczyny swoich zmian. W  terminie sześciu tygodni Urząd może zmienić projekt wykonawczych standardów tech­ nicznych na podstawie zmian proponowanych przez Komisję i  ponownie przedłożyć go Komisji w  postaci formalnej opinii. Urząd przesyła kopię swojej formalnej opinii Parlamentowi Euro­ pejskiemu i Radzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.