Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 23

Strona 23 z 49

Jeżeli przed upływem sześciotygodniowego okresu, o  którym mowa w akapicie piątym, Urząd nie przedłożył zmienionego pro­ jektu wykonawczego standardu technicznego lub przedłożył pro­ jekt wykonawczego standardu technicznego, który nie został zmieniony w sposób zgodny ze zmianami proponowanymi przez Komisję, Komisja może przyjąć wykonawczy standard technicz­ ny ze zmianami, które uważa za istotne, lub odrzucić go.

Komisja nie może zmieniać treści projektu wykonawczego stan­ dardu technicznego przygotowanego przez Urząd bez uprzedniej konsultacji z Urzędem, zgodnie z niniejszym artykułem.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/63

2. W przypadku gdy Urząd nie przedłożył projektu wykona­ wczego standardu technicznego w terminie określonym w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, Komisja może zażądać takiego projektu w nowym terminie. Wyłącznie w  przypadku gdy Urząd nie przedłoży Komisji 3. projektu wykonawczego standardu technicznego w  terminie zgodnie z  ust.  2, Komisja może przyjąć wykonawczy standard techniczny w drodze aktu wykonawczego bez projektu przedło­ żonego przez Urząd. Komisja przeprowadza otwarte konsultacje na temat projektów wykonawczych standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych, chyba że ta­ kie konsultacje i analizy są nieproporcjonalne w stosunku do za­ kresu i  wpływu odnośnych projektów wykonawczych standardów technicznych lub w  związku ze szczególnie pilnym charakterem danej kwestii. Komisja zasięga również opinii lub porady odpowiedniej grupy interesariuszy, o  której mowa w art. 37. Komisja niezwłocznie przekazuje ten projekt wykonawczego standardu technicznego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja przesyła Urzędowi projekt wykonawczych standardów technicznych. W  terminie sześciu tygodni Urząd może zmienić projekt wykonawczego standardu technicznego i  przedłożyć go Komisji w postaci formalnej opinii. Urząd przesyła kopię swojej formalnej opinii Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeżeli przed upływem sześciotygodniowego okresu, o  którym mowa w  akapicie czwartym, Urząd nie przedłożył zmienionego projektu wykonawczego standardu technicznego, Komisja może przyjąć tę wykonawczy standard techniczny. Jeżeli Urząd przedłożył zmieniony projekt wykonawczego stan­ dardu technicznego w  terminie sześciu tygodni, Komisja może zmienić projekt wykonawczego standardu technicznego na pod­ stawie zmian postulowanych przez Urząd lub przyjąć wykona­ wczy standard techniczny ze zmianami, które uważa za istotne. Komisja nie może zmieniać treści projektów wykonawczych stan­ dardów technicznych przygotowanych przez Urząd bez uprzed­ niej konsultacji z Urzędem, zgodnie z niniejszym artykułem. 4. Wykonawcze standardy techniczne przyjmowane są w dro­ dze rozporządzeń lub decyzji. Są one publikowane w  Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i  wchodzą w  życie w  terminach w nich określonych.

2. W stosownych przypadkach Urząd przeprowadza otwarte konsultacje publiczne w  sprawie wytycznych i  zaleceń, a  także analizuje potencjalne koszty i  korzyści z  nimi związane. Takie konsultacje i analizy muszą być proporcjonalne do zasięgu, cha­ rakteru i  wpływu wytycznych lub zaleceń. W  razie potrzeby Urząd zasięga również opinii lub rady odpowiedniej grupy inte­ resariuszy, o której mowa w art. 37.

3. Właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia każ­ dy właściwy organ potwierdza, czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Jeżeli właściwy organ nie stosuje się do nich ani nie zamierza się do nich zastosować, powiadamia o tym Urząd, podając uzasadnienie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.