Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 24

Strona 24 z 49

Urząd publikuje informacje o  tym, że dany właściwy organ nie stosuje się lub nie zamierza zastosować się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Urząd może również, w  odniesieniu do indy­ widualnych przypadków, podjąć decyzję o opublikowaniu przed­ stawionego przez właściwy organ uzasadnienia niezastosowania się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Właściwy organ jest z wyprzedzeniem powiadamiany o takiej publikacji.

Jeżeli jest to wymagane w wytycznej lub zaleceniu, instytucje fi­ nansowe jasno i szczegółowo informują, czy stosują się do tej wy­ tycznej lub zalecenia.

4. W sprawozdaniu, o  którym mowa w  art.  43 ust.  5, Urząd informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję o wydanych wy­ tycznych i  zaleceniach, wymienia właściwy organ, który nie za­ stosował się do nich, a  także określa, jak zamierza zagwarantować, że dany właściwy organ będzie stosować się do jego zaleceń i wytycznych w przyszłości.

Artykuł  17 Naruszenie prawa Unii

Artykuł  16 Wytyczne i zalecenia 1. W celu ustanowienia spójnych, wydajnych i  skutecznych praktyk nadzorczych w  ramach ESNF oraz zapewnienia wspól­ nego, jednolitego i  spójnego stosowania prawa Unii, Urząd wy­ daje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub instytucji finansowych.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie zastosował aktów unijnych, o  których mowa w  art.  1 ust.  2, w  tym regulacyjnych standardów technicznych i wykonawczych standardów technicz­ nych ustanowionych zgodnie z  art.  10–15, lub zastosował je w  sposób, który wydaje się stanowić naruszenie prawa Unii, w  szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucję fi­ nansową wymogów ustanowionych w tych aktach, Urząd podej­ muje działania zgodnie z uprawnieniami określonymi w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

2. Na wniosek co najmniej jednego właściwego organu, Parla­ mentu Europejskiego, Rady, Komisji, odpowiedniej grupy intere­ sariuszy lub z  własnej inicjatywy i  po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, Urząd może przeprowa­ dzać postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego naru­ szenia lub niezastosowania prawa unijnego.

L 331/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w  art.  35 właści­ wy organ niezwłocznie przekazuje Urzędowi wszelkie informa­ cje uznane przez Urząd za niezbędne dla prowadzonego przez niego postępowania wyjaśniającego. 3. W terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego, Urząd może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa Unii. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalece­ nia, właściwy organ informuje Urząd o  działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa Unii. 4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrze­ gania prawa Unii w  ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od Urzędu, Komisja może, po uzyskaniu informacji od Urzędu lub z własnej inicjatywy, wydać formalną opinię nakładającą na wła­ ściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do prze­ strzegania prawa Unii. Formalna opinia Komisji uwzględnia zalecenie Urzędu. Komisja wydaje taką formalną opinię w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o je­ den miesiąc. Urząd i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania 5. formalnej opinii, o której mowa w ust. 4, właściwy organ infor­ muje Komisję i  Urząd o  działaniach, jakie podjął lub zamierza podjąć, aby zastosować się do tej formalnej opinii. 6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art.  258 TFUE, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do formal­ nej opinii, o której mowa w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.