Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 25

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 25

Strona 25 z 49

 4, w okresie w niej przewidzia­ nym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów, w celu utrzymania bądź przywróce­ nia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i  jego sta­ bilności, oraz w  przypadku gdy odpowiednie wymogi przewi­ dziane w aktach, o których mowa w art. 1 ust. 2, są bezpośrednio stosowane wobec instytucji finansowych Urząd może przyjąć de­ cyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobo­ wiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa Unii, w tym do zaprzestania określonych praktyk. Decyzja Urzędu musi być zgodna z  formalną opinią wydaną przez Komisję na mocy ust. 4. 7. Decyzje przyjęte na mocy ust.  6 mają pierwszeństwo wo­ bec wszelkich decyzji przyjętych wcześniej przez właściwe orga­ ny w tej samej sprawie.

Podejmując działania w  związku z  kwestiami będącymi przed­ miotem formalnej opinii wydanej na mocy ust. 4 lub decyzji wy­ danej na mocy ust.  6, właściwe organy stosują się odpowiednio do formalnej opinii lub decyzji. 8. W sprawozdaniu, o  którym mowa w  art.  43 ust.  5, Urząd wskazuje właściwe organy i instytucje finansowe, które nie zasto­ sowały się do formalnych opinii lub decyzji, o  których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego artykułu.

Artykuł  18 Działania podejmowane w  sytuacjach nadzwyczajnych 1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków fi­ nansowych i  ich integralności lub stabilności całego systemu fi­ nansowego w  Unii lub jego części, Urząd aktywnie ułatwia i  w  razie potrzeby koordynuje wszelkie działania podejmowane przez odpowiednie właściwe organy krajowe. Aby umożliwić Urzędowi takie ułatwianie i koordynowanie dzia­ łań, Urząd jest dokładnie informowany o  wszelkich istotnych zmianach; jest również zapraszany do udziału w  charakterze obserwatora we wszelkich stosownych spotkaniach organizowa­ nych przez odpowiednie krajowe właściwe organy nadzoru. 2. Rada, w porozumieniu z Komisją i ERRS, a w stosownych przypadkach, z  Europejskimi Urzędami Nadzoru, może przyjąć skierowaną do Urzędu decyzję stwierdzającą istnienie sytuacji nadzwyczajnej na użytek niniejszego rozporządzenia, na wnio­ sek Urzędu, Komisji lub ERRS. Rada dokonuje przeglądu tej de­ cyzji w  odpowiednich odstępach czasu, a  co najmniej raz na miesiąc. Jeżeli decyzja ta nie zostanie przedłużona z  końcem okresu jednego miesiąca, automatycznie traci ona moc. Rada może w każdym czasie stwierdzić, że sytuacja nadzwyczajna już nie występuje. W przypadku gdy ERRS lub Urząd uznają, że sytuacja nadzwy­ czajna może wystąpić, wydają poufne zalecenie skierowane do Rady i przedstawiają jej ocenę sytuacji. Rada ocenia wówczas, czy należy zwołać posiedzenie. W  trakcie tej procedury gwarantuje się zachowanie należytej poufności. Jeżeli Rada ogłosi istnienie sytuacji nadzwyczajnej, niezwłocznie informuje o tym należycie Parlament Europejski i Komisję. 3. W przypadku przyjęcia przez Radę decyzji na mocy ust. 2 i  w  wyjątkowych okolicznościach, kiedy niezbędne są skoordy­ nowane działania organów krajowych w  związku z  niekorzyst­ nym rozwojem sytuacji, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i  ich inte­ gralności lub stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, Urząd może przyjąć indywidualne decyzje zobowią­ zujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgod­ nie z  przepisami, o  których mowa w  art.  1 ust.  2, w  celu zaradzenia takiemu rozwojowi sytuacji przez zapewnienie speł­ niania przez instytucje finansowe i  właściwe organy wymogów ustanowionych w tych przepisach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.