Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 26

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 26

Strona 26 z 49

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/65

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art.  258 TFUE, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji Urzędu, o  której mowa w  ust.  3, w  okresie w  niej wskazanym, a odpowiednie wymogi przewidziane w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym w regulacyjnych standar­ dach technicznych i  wykonawczych standardach technicznych przyjętych zgodnie z  tymi aktami, są bezpośrednio stosowane wobec instytucji finansowych, Urząd może przyjąć decyzję indy­ widualną skierowaną do instytucji finansowej zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z  tych przepisów, w  tym do zaprze­ stania określonych praktyk. Ma to zastosowanie wyłącznie w sy­ tuacjach, gdy właściwy organ nie stosuje aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym w regulacyjnych standar­ dów technicznych i  wykonawczych standardów technicznych przyjętych zgodnie z tymi aktami, lub gdy stosuje te akty w spo­ sób, który wydaje się wyraźnym naruszeniem tych aktów, oraz w  przypadkach gdy pilne podjęcie środków zaradczych jest ko­ nieczne, by przywrócić prawidłowe funkcjonowanie rynków fi­ nansowych i  ich integralność lub stabilność całego systemu finansowego w Unii lub jego części. 5. Decyzje przyjęte na mocy ust.  4 mają pierwszeństwo wo­ bec wszelkich decyzji przyjętych wcześniej przez właściwe orga­ ny w tej samej sprawie. Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w  związku z kwestiami, będącymi przedmiotem decyzji na mocy ust. 3 lub 4, muszą być zgodne z tymi decyzjami.

3. Jeśli zainteresowane właściwe organy nie osiągną porozu­ mienia w  fazie postępowania pojednawczego, o  którym mowa w ust. 2, Urząd może – zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit trzeci i czwarty – w celu rozstrzygnięcia sporu wy­ dać decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia określonych działań lub do powstrzymania się od działań, ze skutkami wiążą­ cymi dla zainteresowanych właściwych organów, aby zapewnić zgodność z prawem Unii. 4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art.  258 TFUE, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji Urzędu, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów, które stosowane są wobec niej bezpośred­ nio na mocy aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, Urząd może wydać skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidual­ ną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z  prawa Unii, w tym do zaprzestania określonych praktyk. Decyzje wydane na mocy ust.  4 mają pierwszeństwo wo­ 5. bec wszelkich decyzji przyjętych wcześniej przez właściwe orga­ ny w tej samej sprawie. Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną będącą przyczyną wyda­ nia decyzji na mocy ust.  3 lub  4, muszą być zgodne z  tymi decyzjami. 6. W sprawozdaniu, o  którym mowa w  art.  50 ust.  2, Prze­ wodniczący Urzędu wskazuje charakter i  rodzaj sporów między właściwymi organami, osiągnięte porozumienia oraz decyzje wy­ dane w celu rozstrzygnięcia takich sporów.

Artykuł 19 Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami w  sytuacjach transgranicznych 1. Bez uszczerbku dla uprawnień określonych w  art.  17, w przypadku gdy właściwy organ nie zgadza się ze sposobem za­ stosowania przepisów proceduralnych, podjętymi działaniami lub niepodjęciem działań przez właściwy organ innego państwa członkowskiego w przypadkach określonych w aktach, o których mowa w  art.  1 ust.  2, Urząd – na wniosek co najmniej jednego właściwego organu, którego to dotyczy – może podjąć działania mające na celu umożliwienie tym organom wypracowania poro­ zumienia zgodnie z  procedurą określoną w  ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.