Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 27

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 27

Strona 27 z 49

  2–4 niniejszego artykułu. W przypadkach określonych w  przepisach, o  których mowa w art. 1 ust. 2, i gdy na podstawie obiektywnych kryteriów moż­ na stwierdzić, że istnieje różnica zdań między właściwymi orga­ nami z różnych państw członkowskich, Urząd może – z własnej inicjatywy – podjąć działania mające na celu umożliwienie tym organom wypracowania porozumienia zgodnie z procedurą okre­ śloną w ust. 2–4. 2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w  aktach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz stopień złożoności i pilno­ ści sprawy, Urząd wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie Urząd występuje w roli mediatora.

Artykuł  20 Rozstrzyganie sporów międzysektorowych pomiędzy właściwymi organami Zgodnie z procedurą określoną w art. 19 i 56 Wspólny Komitet rozstrzyga spory międzysektorowe, które mogą wystąpić między dwoma lub większą liczbą właściwych organów, jak określono odpowiednio w  art.  4 pkt 2 niniejszego rozporządzenia, rozpo­ rządzenia (UE) 1093/2010 i rozporządzenia (UE) 1095/2010.

Artykuł  21 Kolegia organów nadzoru 1. Urząd przyczynia się do promowania i  monitorowania efektywnego, skutecznego i  spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru, o których mowa w dyrektywie 2009/138/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa unijnego w tych ko­ legiach organów nadzoru. W  celu zbliżenia najlepszych praktyk nadzoru, personel Urzędu może uczestniczyć w  działaniach ko­ legiów organów nadzoru, w tym w kontrolach w siedzibach, pro­ wadzonych wspólnie przez co najmniej dwa właściwe organy. Urząd odgrywa wiodącą rolę w  zapewnianiu konsekwent­ 2. nego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru dla instytucji transgranicznych w całej Unii, z uwzględnieniem ryzy­ ka systemowego generowanego przez instytucje finansowe, o którym mowa w art. 23.

L 331/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

Na użytek niniejszego ustępu i ust. 1 niniejszego artykułu Urząd jest uznawany za „właściwy organ” w  rozumieniu stosownych przepisów. Urząd może: a) gromadzić i  wymieniać wszelkie istotne informacje we współpracy z właściwymi organami, by ułatwiać pracę kole­ gium oraz stworzyć centralny system i zarządzać nim w celu udostępniania tych informacji właściwym organom w kolegium; inicjować i  koordynować ogólnounijne testy warunków skrajnych – zgodnie z art. 32 – w celu oceny odporności in­ stytucji finansowych, w  szczególności ryzyka systemowego generowanego przez instytucje finansowe, o  czym mowa w art. 23, na niekorzystne zmiany na rynku, a także w celu oceny możliwości wzrostu ryzyka systemowego w  sytu­ acjach skrajnych, zapewniając przy tym stosowanie na po­ ziomie krajowym spójnej metodologii w  takich testach; w  stosownych przypadkach Urząd może też wydać właści­ wym organom zalecenie wyeliminowania problemów stwier­ dzonych w trakcie testu warunków skrajnych; propagować skuteczne i efektywne działania nadzorcze, m.i­ n. oceniając zagrożenia, na jakie są lub mogą być narażone instytucje finansowe, zgodnie z  ustaleniami dokonanymi w  ramach procesu kontroli nadzorczej lub w  sytuacjach skrajnych; nadzorować, zgodnie z zadaniami i uprawnieniami określo­ nymi w  niniejszym rozporządzeniu, zadania realizowane przez właściwe organy; oraz wystąpić z wnioskiem, by dane kolegium kontynuowało dys­ kusję w każdym przypadku, gdy Urząd uzna, że dana decy­ zja skutkowałaby nieprawidłowym stosowaniem prawa unijnego lub nie przyczyniałaby się do realizacji celu, jakim jest konwergencja praktyk nadzorczych. Urząd może także wymagać, by organ odpowiedzialny za nadzór nad grupami zaplanował posiedzenie kolegium lub dodał do porządku ob­ rad nowy punkt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.