Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 28

Strona 28 z 49

Artykuł  22 Przepisy ogólne 1. Urząd należycie uwzględnia ryzyko systemowe w rozumie­ niu rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Urząd zajmuje się wszel­ kim ryzykiem zakłócenia świadczenia usług finansowych: a) spowodowanym upośledzeniem całego lub części systemu fi­ nansowego; oraz mogącym spowodować poważne negatywne konsekwencje dla rynku wewnętrznego i realnej gospodarki.

b) b)

Urząd w  stosownych przypadkach uwzględnia monitorowanie i  ocenę ryzyka systemowego w  oparciu o  prace ERRS i  Urzędu oraz reaguje na ostrzeżenia i  zalecenia ERRS zgodnie z  art.  17 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. 2. Urząd, we współpracy z  ERRS i  zgodnie z  art.  23 ust.  1, opracowuje wspólne podejście do identyfikacji i  mierzenia zna­ czenia systemowego, w tym, w stosownych przypadkach, wskaź­ niki ilościowe i jakościowe. Wskaźniki te odgrywają bardzo istotną rolę podczas określania stosownych działań nadzorczych. Urząd monitoruje stopień zbieżności dokonywanych ustaleń z  myślą o  propagowaniu wspólnego podejścia. 3. Bez uszczerbku dla aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, Urząd sporządza w razie potrzeby dodatkowe wytyczne i zalece­ nia dla instytucji finansowych w celu uwzględnienia generowane­ go przez nie ryzyka systemowego. Urząd zapewnia uwzględnianie ryzyka systemowego generowa­ nego przez instytucje finansowe przy opracowywaniu projektu regulacyjnych i wykonawczych standardów technicznych w dzie­ dzinach określonych w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. 4. Na wniosek co najmniej jednego właściwego organu, Parla­ mentu Europejskiego, Rady lub Komisji – lub z własnej inicjaty­ wy – Urząd może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące konkretnego rodzaju instytucji finansowej lub rodzaju produktu lub sposobu postępowania w celu oszacowania poten­ cjalnego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i wydać zainteresowanym właściwym organom odpowiednie zalecenia podjęcia stosownych działań. Urząd może w  tym celu skorzystać z  uprawnień powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym art. 35.

c)

d)

e)

3. Urząd może opracowywać projekty regulacyjnych i wyko­ nawczych standardów technicznych, aby zapewnić jednolite wa­ runki stosowania przepisów dotyczących operacyjnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru; może także wyda­ wać wytyczne i zalecenia przyjmowane na mocy art. 16, aby pro­ pagować konwergencję funkcjonowania nadzoru i  najlepszych praktyk nadzorczych przyjmowanych przez kolegia organów nadzoru. 4. Urząd pełni prawnie wiążącą rolę mediatora w celu rozwią­ zywania sporów między właściwymi organami zgodnie z proce­ durą określoną w  art.  19. Urząd może podejmować decyzje nadzorcze mające zastosowanie bezpośrednio do instytucji, któ­ rej dotyczy spór, zgodnie z art. 19.

5. Wspólny Komitet zapewnia ogólną i  międzysektorową koordynację działań prowadzonych zgodnie z  niniejszym artykułem.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/67

Artykuł 23 Identyfikacja i mierzenie ryzyka systemowego 1. W porozumieniu z ERRS, Urząd opracowuje kryteria iden­ tyfikacji i  mierzenia ryzyka systemowego oraz odpowiedni sys­ tem testowania warunków skrajnych, który obejmuje ocenę możliwości wzrostu – w sytuacjach skrajnych – poziomu ryzyka systemowego jakie mogą generować instytucje finansowe. Urząd opracowuje również odpowiedni system stosowania testu warunków skrajnych, aby pomóc w  identyfikowaniu instytucji mogących generować ryzyko systemowe. Instytucje te podlegają wzmocnionemu nadzorowi, a  w razie potrzeby – procedurom naprawczym, o których mowa w art. 25. 2. Przy opracowywaniu kryteriów identyfikacji i mierzenia ry­ zyka systemowego, jakie mogą generować instytucje ubezpiecze­ niowe, reasekuracyjne i  instytucje zajmujące się pracowniczymi programami emerytalnymi, Urząd w pełni uwzględnia stosowne stanowiska międzynarodowe, w  tym stanowiska Rady Stabilno­ ści Finansowej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Organów Nadzoru Ubezpie­ czeniowego i Banku Rozrachunków Międzynarodowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.