Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 29

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 29

Strona 29 z 49

3. Urząd może opracowywać regulacyjne i wykonawcze stan­ dardy techniczne, jak określono w aktach ustawodawczych, o któ­ rych mowa w  art.  1 ust.  2, zgodnie z  procedurą określoną w art. 10–15. Artykuł  26 Rozwój europejskiej sieci krajowych ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych Urząd może przyczyniać się do oszacowania potrzeby ustanowie­ nia europejskiej sieci krajowych ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych, która byłaby odpowiednio finansowana i wystar­ czająco zharmonizowana. Artykuł  27 Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, zarządzanie w  takich sytuacjach i  rozwiązywanie kryzysów Komisja może się zwrócić do Urzędu, by organ ten uczestniczył w  ocenie, o  której mowa w  art.  242 dyrektywy 2009/138/WE, w szczególności w odniesieniu do współpracy między organami nadzoru w  ramach kolegiów organów nadzoru, a  także do funkcjonalności tych kolegiów, do praktyk nadzorczych dotyczą­ cych ustanawiania narzutów kapitałowych, oceniania korzyści ze wzmocnienia nadzoru nad grupą i zarządzania kapitałem w gru­ pie zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, w  tym ewentualnych środków wzmocnienia należytego transgraniczne­ go zarządzania grupami ubezpieczeniowymi, zwłaszcza w odnie­ sieniu do zarządzania ryzykami i  aktywami; Urząd może uwzględniać wszelkie ostatnie zmiany i postępy dotyczące: a) b) ujednoliconych ram wczesnego interweniowania; praktyk w zakresie scentralizowanego zarządzania ryzykiem w  grupach i  funkcjonowania wewnętrznych modeli grup, w tym testów warunków skrajnych; transakcji wewnątrz grupy i koncentracji ryzyka; zachowania się efektów dywersyfikacji i  koncentracji w czasie; ujednoliconych ram możliwości procedur transferu akty­ wów, niewypłacalności i  likwidacji, usuwających bariery w  dokonywaniu transferu kapitału z  odpowiedniego krajo­ wego prawa spółek; równoważnego poziomu ochrony ubezpieczających i  upo­ sażonych w zakładach należących do tej samej grupy, zwłasz­ cza w sytuacjach kryzysowych; ujednoliconego i  odpowiednio finansowanego rozwiązania dotyczącego ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych w całej Unii.

Artykuł 24 Stała zdolność reagowania na ryzyka systemowe 1. Urząd musi posiadać specjalistyczne zdolności skuteczne­ go reagowania na bieżąco na wystąpienie ryzyk systemowych zgodnie z art. 22 i 23, w szczególności w odniesieniu do instytu­ cji, które generują ryzyko systemowe. 2. Urząd wykonuje zadania powierzone mu w  niniejszym rozporządzeniu oraz w  przepisach, o  których mowa w  art.  1 ust. 2, i przyczynia się do zapewnienia spójnego i skoordynowa­ nego systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych i rozwiązy­ wania kryzysów w Unii.

c) d) e)

Artykuł 25 Procedury naprawcze 1. Urząd przyczynia się do opracowywania i  koordynowania skutecznych i spójnych planów naprawczych, procedur mających zastosowanie w  sytuacjach nadzwyczajnych i  środków zapobie­ gawczych służących zminimalizowaniu systemowego znaczenia wszelkich przypadków upadłości; ponadto aktywnie uczestniczy w tych działaniach. Urząd może określać najlepsze praktyki mające ułatwiać 2. przeprowadzanie postępowań naprawczych wobec upadających instytucji, a w szczególności grup transgranicznych, tak by zapo­ biegać rozprzestrzenianiu się tego zjawiska, zapewniając dostęp­ ność odpowiednich narzędzi, w  tym wystarczających zasobów, i możliwość przeprowadzenia postępowania naprawczego w da­ nej instytucji lub grupie w  sposób uporządkowany, oszczędny i terminowy.

f)

g)

W odniesieniu do lit. f) Urząd może również uwzględniać wszel­ kie ostatnie zmiany i  postępy dotyczące skoordynowanych kra­ jowych rozwiązań w  zakresie zarządzania w  sytuacjach kryzysowych, w  tym konieczności ustanowienia systemu spój­ nych i wiarygodnych mechanizmów finansowania, wraz z odpo­ wiednimi instrumentami finansowania, lub braku takiej konieczności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.