Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 3

Strona 3 z 49

Należy jasno określić zakres działań poszcze­ gólnych Europejskich Urzędów Nadzoru. Europejskie Urzędy Nadzoru powinny odpowiadać za swoje działania przed Parlamentem Europejskim i Radą. W sytuacjach gdy ta odpowiedzialność dotyczyć będzie kwestii międzysek­ torowych, które koordynowane były za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, za koordynację tę powinny odpo­ wiadać Europejskie Urzędy Nadzoru poprzez Wspólny Komitet.

(7)

Unia wyczerpała możliwości działań w  ramach obecnej formuły Komitetów Nadzorców Europejskich. Unia nie może trwać w sytuacji, w której brakuje mechanizmów za­ pewniających podejmowanie przez krajowe organy nad­ zoru najlepszych możliwych decyzji nadzorczych dotyczących instytucji finansowych działających transgra­ nicznie; nie ma wystarczającej współpracy ani wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami nadzoru; wspólne działanie podejmowane przez krajowe organy wymaga skomplikowanych ustaleń, aby uwzględnić mo­ zaikę wymogów regulacyjnych i  nadzorczych; krajowe rozwiązania są najczęściej jedynym wykonalnym warian­ tem odpowiedzi na problemy na poziomie unijnym; istnie­ je wiele różnych interpretacji tych samych tekstów prawnych. Europejski System Nadzoru Finansowego (zwa­ ny dalej „ESNF”) powinien zostać zaprojektowany w  taki sposób, aby zaradzić tym brakom i stworzyć system zgod­ ny z  celem, jakim jest stabilny i  jednolity unijny rynek usług finansowych łączący krajowe organy nadzoru w sil­ ną sieć unijną.

(10)

(8)

ESNF powinien stanowić zintegrowaną sieć krajowych i unijnych organów nadzoru finansowego, w ramach któ­ rej bieżący nadzór sprawowany jest na poziomie krajo­ wym. Należy również osiągnąć większą harmonizację i  spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i  rynków finansowych w  całej Unii. Poza Europejskim

Urząd powinien działać, mając na uwadze polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w  tym zwłaszcza poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowa­ ne interesy poszczególnych państw członkowskich i  róż­ ny charakter instytucji finansowych. Urząd powinien chronić wartości społeczne takie jak stabilność systemu fi­ nansowego, przejrzystość rynków i  produktów finanso­ wych, oraz chronić właścicieli polis, członków programów emerytalnych i uposażonych. Urząd powinien również za­ pobiegać arbitrażowi regulacyjnemu i  gwarantować rów­ ne warunki konkurencji oraz wzmocnić międzynarodową koordynację nadzoru finansowego, z  korzyścią dla całej gospodarki, w  tym dla instytucji finansowych i  innych zainteresowanych stron, konsumentów i  pracowników. Jego zadania powinny także obejmować promowanie kon­ wergencji nadzorczej i doradzanie instytucjom Unii w dzie­ dzinach ubezpieczeń, reasekuracji i  pracowniczych programów emerytalnych oraz kontroli nad nimi oraz po­ krewnych kwestii ładu korporacyjnego, audytów i  sprawozdawczości finansowej. Urzędowi należy także powierzyć pewną odpowiedzialność za istniejące i  nowe rodzaje działalności finansowej.

(1)  (2)  (3)  (4) 

Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 23. Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 28. Dz.U. L 25 z 29.1.2009, s. 18.

L 331/50

(11)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

W przypadkach i  na warunkach określonych w  aktach ustawodawczych, o  których mowa w  niniejszym rozpo­ rządzeniu, lub – jeżeli wymaga tego sytuacja nadzwyczaj­ na – zgodnie z  warunkami określonymi w  niniejszym rozporządzeniu, Urząd powinien móc także czasowo za­ kazać prowadzenia lub ograniczyć pewne rodzaje działal­ ności finansowej, które zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu i  integralności rynków finansowych lub stabilności całego systemu finansowego w  Unii lub jego części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.