Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 30

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 30

Strona 30 z 49

L 331/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

W ramach przeglądu niniejszego rozporządzenia przewidziane­ go w art. 81 analizuje się w szczególności ewentualne zwiększe­ nie roli Urzędu w ramach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, zarządzania w takich sytuacjach i rozwiązywania kryzysów. Artykuł  28 Delegowanie zadań i kompetencji 1. Za zgodą podmiotu, któremu przekazywane są uprawnie­ nia, właściwe organy mogą delegować swoje zadania i kompeten­ cje Urzędowi lub innym właściwym organom z  zastrzeżeniem warunków określonych w  niniejszym artykule. Państwa człon­ kowskie mogą określić szczególne warunki dotyczące delegowa­ nia kompetencji, które muszą zostać spełnione, zanim właściwe organy tych państw zawrą takie umowy w sprawie delegowania zadań lub kompetencji oraz mogą ograniczyć zakres takiego dele­ gowania do elementów niezbędnych dla skutecznego nadzoru nad transgranicznymi instytucjami lub grupami finansowymi. 2. Urząd zachęca do delegowania zadań i kompetencji pomię­ dzy właściwymi organami i  ułatwia je poprzez identyfikowanie zadań i  kompetencji, które mogą być delegowane lub wspólnie wykonywane, oraz poprzez promowanie najlepszych praktyk. 3. Delegowanie kompetencji skutkuje ponownym podziałem uprawnień określonych w  aktach, o  których mowa w  art.  1 ust. 2. Prawo organu, któremu przekazano kompetencje, regulu­ je procedurę, egzekwowanie oraz kontrolę administracyjną i  są­ dową w zakresie delegowanych kompetencji. Właściwe organy informują Urząd o  umowach w  sprawie 4. delegowania zadań lub kompetencji, które zamierzają zawrzeć. Umowy te powinny być zawierane nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od poinformowania Urzędu o  zamiarze ich zawarcia. Urząd może wydać opinię w sprawie planowanej umowy w cią­ gu miesiąca od uzyskania informacji o zamiarze jej zawarcia. Urząd publikuje w  odpowiedni sposób zawarte przez właściwe organy umowy w  sprawie delegowania zadań lub kompetencji, tak aby wszystkie zainteresowane strony były należycie poinformowane. Artykuł  29 Wspólna kultura nadzoru 1. Urząd odgrywa aktywną rolę w tworzeniu wspólnej unijnej kultury nadzoru i  spójnych praktyk nadzorczych, a  także w  za­ pewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść na terytorium Unii. Urząd wykonuje przynajmniej następujące działania: a) b) wydawanie opinii dla właściwych organów; promowanie skutecznej dwustronnej i wielostronnej wymia­ ny informacji pomiędzy właściwymi organami, z  pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów w  zakresie po­ ufności i  ochrony danych przewidzianych w  odpowiednim prawodawstwie unijnym;

c)

przyczynianie się do tworzenia wysokiej jakości jednolitych standardów nadzorczych, w  tym w  zakresie standardów sprawozdawczości, a  także międzynarodowych standardów księgowości zgodnie z art. 1 ust. 3; dokonywanie przeglądu stosowania odpowiednich regulacyj­ nych standardów technicznych i wykonawczych standardów technicznych przyjmowanych przez Komisję, a  także wy­ tycznych i  zaleceń wydawanych przez Urząd, oraz, w  sto­ sownych przypadkach, proponowanie zmian; oraz ustanawianie sektorowych i międzysektorowych programów szkoleń, ułatwianie wymian personelu oraz zachęcanie wła­ ściwych organów do częstszego korzystania z  programów oddelegowania pracowników oraz innych narzędzi.

d)

e)

2. Celem wspierania wspólnych podejść i  praktyk nadzor­ czych Urząd może tworzyć, w  stosownych przypadkach, nowe, praktyczne instrumenty i  narzędzia służące zwiększaniu konwergencji.

Artykuł  30 Wzajemne oceny właściwych organów 1. W celu dalszego zwiększania spójności wyników w  zakre­ sie nadzoru Urząd organizuje i przeprowadza okresowo wzajem­ ne oceny wszystkich bądź części działań realizowanych przez właściwe organy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.