Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 31

Strona 31 z 49

W tym celu Urząd opracowuje metody umoż­ liwiające obiektywną ocenę i  porównanie analizowanych orga­ nów. Podczas dokonywania wzajemnych ocen uwzględnia się istniejące informacje i oceny już przeprowadzone w odniesieniu do zainteresowanych właściwych organów. 2. Wzajemna ocena obejmuje ocenę między innymi następu­ jących aspektów: a) adekwatności zasobów i  ustaleń dotyczących zarządzania właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu sku­ tecznego stosowania regulacyjnych standardów technicz­ nych i  wykonawczych standardów technicznych, o  których mowa w  art.  10–15 oraz aktów, o  których mowa w  art.  1 ust. 2, oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku; uzyskanego poziomu konwergencji w  stosowaniu prawa Unii i w praktykach nadzorczych, w tym regulacyjnych stan­ dardach technicznych i  wykonawczych standardach tech­ nicznych, wytycznych i  zaleceniach przyjętych na mocy art.  10–16, oraz stopnia, w  jakim praktyki nadzorcze osią­ gają cele wyznaczone w prawie Unii; najlepszych praktyk opracowanych przez poszczególne wła­ ściwe organy, których przyjęcie przez inne właściwe organy byłoby korzystne; skuteczności i  poziomu konwergencji w  zakresie egzekwo­ wania przepisów przyjętych w trakcie wdrażania prawa Unii, w tym środków i sankcji administracyjnych nałożonych wo­ bec osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie tych przepisów.

b)

c)

d)

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/69

3. Na podstawie wzajemnej oceny Urząd może wydawać wy­ tyczne i  zalecenia skierowane do właściwych organów zgodnie z art. 16. Zgodnie z art. 16 ust. 3 właściwe organy dokładają sta­ rań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń. Urząd bie­ rze pod uwagę wynik wzajemnej oceny przy opracowywaniu projektów regulacyjnych lub wykonawczych standardów tech­ nicznych zgodnie z art. 10 do 15. 4. Urząd podaje do publicznej wiadomości najlepsze prakty­ ki, na jakie można wskazać na postawie tych wzajemnych ocen. Ponadto wszystkie inne wyniki wzajemnych ocen mogą być po­ dawane do wiadomości publicznej, z  zastrzeżeniem zgody wła­ ściwego organu będącego przedmiotem takiej wzajemnej oceny. Artykuł  31 Funkcja koordynacyjna Urząd pełni ogólną rolę koordynatora pomiędzy właściwymi or­ ganami, w  szczególności w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, który może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funk­ cjonowaniu i integralności rynków finansowych, bądź też stabil­ ności systemu finansowego w Unii. Urząd wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Unii, między innymi poprzez: a) ułatwianie organami; wymiany informacji między właściwymi

Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), ERRS oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru mi­ kroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach. Do swojej oceny Urząd włącza analizę ekonomiczną rynków, na których działają instytucje finansowe, oraz ocenę skutków, jakie ewentualne zmiany na rynku mogą mieć dla tych instytucji.

2. Urząd inicjuje i  koordynuje, we współpracy z  ERRS, ogól­ nounijne oceny odporności instytucji finansowych na niekorzyst­ ne zmiany na rynku. W tym celu Urząd opracowuje, na potrzeby stosowania przez właściwe organy:

a)

wspólną metodykę oceny wpływu scenariuszy gospodar­ czych na sytuację finansową instytucji;

b)

wspólne podejścia w  zakresie informowania o  wynikach przeprowadzonych ocen odporności instytucji finansowych;

c)

wspólną metodykę oceny wpływu poszczególnych produk­ tów lub procesów dystrybucji na sytuację finansową instytu­ cji i  na proces informowania ubezpieczających, członków programów emerytalnych, uposażonych i konsumentów.

b)

określanie zakresu i, w  miarę możliwości i  w  stosownych przypadkach, sprawdzanie wiarygodności informacji, które powinny być udostępnione wszystkim zainteresowanym właściwym organom; nie naruszając przepisów art.  19, prowadzenie niewiążącej mediacji na wniosek właściwych organów lub z  własnej inicjatywy; niezwłoczne powiadamianie ERRS o  wszelkich potencjal­ nych sytuacjach nadzwyczajnych; podejmowanie wszelkich odpowiednich działań w przypad­ ku rozwoju sytuacji, który może zagrozić funkcjonowaniu rynków finansowych, celem ułatwienia koordynacji działań podejmowanych przez odpowiednie właściwe organy; gromadzenie informacji otrzymanych od właściwych orga­ nów zgodnie z art. 21 i 35 będących wynikiem wypełniania przez instytucje prowadzące działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim ich regulacyjnych obowiązków z za­ kresu sprawozdawczości. Urząd dzieli się tymi informacjami z innymi zainteresowanym właściwymi organami. Artykuł  32 Ocena zmian na rynku

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.