Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 32

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 32

Strona 32 z 49

Bez uszczerbku dla zadań ERRS określonych w  rozporzą­ 3. dzeniu (UE) nr 1092/2010, co najmniej raz w roku, a w razie po­ trzeby częściej, Urząd przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i ERRS oceny tendencji, potencjalnych zagrożeń i słabości w obszarze podlegającym jego kompetencjom.

c)

W ocenach tych Urząd zamieszcza klasyfikację głównych zagro­ żeń i  słabości, a  także, w  stosownych przypadkach, zaleca dzia­ łania zapobiegawcze bądź zaradcze.

d)

e)

4. Urząd w  odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji oraz zagrożenia i  słabości na poziomie międzysektorowym, współpracując przy tym ściśle z Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego) i Europejskim Urzę­ dem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościowych) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

f)

Artykuł  33 Współpraca międzynarodowa

1. Urząd monitoruje i  ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w razie potrzeby, infor­ muje Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Ban­ kowego) oraz Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd

1. Bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, Urząd może nawiązywać kontak­ ty i zawierać porozumienia administracyjne z organami nadzoru, organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich. Ustalenia te nie tworzą zobowiązań prawnych dla Unii i  jej państw członkowskich, ani nie uniemożliwiają państwom członkowskim i  ich właściwym organom zawierania dwustron­ nych lub wielostronnych porozumień z tymi państwami trzecimi.

L 331/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

2. Urząd zapewnia pomoc w  przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w krajach trzecich zgodnie z aktami, o których mowa w art. 1 ust. 2. 3. W sprawozdaniu, o  którym mowa w  art.  43 ust.  5, Urząd przedstawia informacje o porozumieniach administracyjnych za­ wartych z  organizacjami międzynarodowymi lub administracja­ mi krajów trzecich oraz o  wsparciu zapewnionym przy przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności.

4. Zanim Urząd zwróci się z wnioskiem o informacje zgodnie z  niniejszym artykułem oraz w  celu uniknięcia powielania obo­ wiązków sprawozdawczości, Urząd uwzględnia istniejące statys­ tyki wytworzone i  rozpowszechnione przez europejski system statystyczny i Europejski System Banków Centralnych. 5. W przypadku gdy informacje nie są dostępne lub nie są ter­ minowo udostępniane przez właściwe organy, Urząd może wy­ stąpić z  należycie uzasadnionym i  umotywowanym wnioskiem do innych organów nadzoru, ministerstwa właściwego w  spra­ wach finansów, o ile dysponuje ono informacjami ostrożnościo­ wymi, krajowego banku centralnego lub urzędu statystycznego zainteresowanego państwa członkowskiego. 6. W przypadku gdy informacje nie są dostępne lub nie są udostępniane na mocy ust. 1 lub 5 w sposób terminowy, Urząd może skierować należycie uzasadniony i umotywowany wniosek bezpośrednio do stosownych instytucji finansowych. W  umoty­ wowanym wniosku podaje się powody, dla których informacje dotyczące poszczególnych instytucji finansowych są niezbędne. Urząd informuje zainteresowane właściwe organy o  wnioskach wystosowanych zgodnie z niniejszym ustępem i z ust. 5. Na wniosek Urzędu właściwe organy wspierają Urząd w groma­ dzeniu informacji. 7. Urząd może wykorzystywać informacje poufne otrzymane na mocy niniejszego artykułu wyłącznie na potrzeby wykonywa­ nia obowiązków powierzonych Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  34 Inne zadania 1. Na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji lub z własnej inicjatywy Urząd może przedkładać Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komisji opinie w sprawie wszelkich kwestii dotyczących obszaru podlegającego jego kompetencjom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.