Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 33

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 33

Strona 33 z 49

2. W zakresie ostrożnościowych ocen połączeń i  przejęć ob­ jętych zakresem stosowania dyrektywy 92/49/EWG i  dyrektyw 2002/83/WE oraz 2005/68/WE, w  brzmieniu zmienionym dy­ rektywą 2007/44/WE i które na mocy tych dyrektyw wymagają konsultacji między właściwymi organami z  co najmniej dwóch państw członkowskich, Urząd może, na wniosek jednego z zainteresowanych właściwych organów, wydawać i publikować opinie w sprawie oceny ostrożnościowej, z wyjątkiem oceny do­ tyczącej kryteriów w art. 15b ust. 1 lit. e) dyrektywy 92/49/WE, art.  15b ust.  1 lit.  e) dyrektywy 2002/83/WE i  art.  19a ust.  1 lit.  e) dyrektywy 2005/68/WE. Opinia ta jest wydawana nie­ zwłocznie i w każdym razie przed upływem okresu oceny zgod­ nie z  dyrektywą 92/49/EWG i  dyrektywami 2002/83/WE i  2005/68/WE, w  brzmieniu zmienionym dyrektywą 2007/44/WE. W  obszarach, w  odniesieniu do których Urząd może wydawać opinie, zastosowanie ma art. 35.

Artykuł  36 Relacje z  ERRS 1. Urząd ściśle i regularnie współpracuje z ERRS.

Artykuł 35 Gromadzenie informacji 1. Na wniosek Urzędu właściwe organy państw członkow­ skich przekazują Urzędowi wszelkie informacje niezbędne do wy­ konywania obowiązków nałożonych na Urząd na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że posiadają one na mocy odpowiednich przepisów dostęp do odpowiednich infor­ macji oraz że wniosek o  informacje jest niezbędny biorąc pod uwagę charakter danego obowiązku. 2. Urząd może również zwrócić się o przekazywanie informa­ cji w  regularnych odstępach czasu i  w  określonych formatach. W miarę możliwości we wnioskach tych wykorzystuje się wspól­ ne formaty sprawozdawcze. 3. Na podstawie należycie uzasadnionego wniosku właściwe­ go organu państwa członkowskiego Urząd może przekazać mu wszelkie informacje niezbędne to tego, aby właściwy organ mógł wypełniać swoje obowiązki, zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej określonym w prawodawstwie sektorowym i w art. 70.

2. Urząd regularnie i terminowo przekazuje ERRS informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ERRS. Dane niezbęd­ ne do realizacji zadań ERRS, które nie są sporządzone w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej niezwłocznie udostępniane na uza­ sadniony wniosek, zgodnie z  art.  15 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. We współpracy z ERRS Urząd opracowuje odpo­ wiednie procedury wewnętrzne umożliwiające przekazywanie informacji poufnych, zwłaszcza informacji dotyczących poszcze­ gólnych instytucji finansowych. 3. Zgodnie z ust. 4 i 5 Urząd zapewnia właściwe działania na­ stępcze w związku z ostrzeżeniami i zaleceniami ERRS, o których mowa w art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. 4. Po otrzymaniu ostrzeżenia lub zalecenia ERRS skierowane­ go do Urzędu, Urząd niezwłocznie zwołuje posiedzenie Rady Or­ ganów Nadzoru i ocenia skutki takiego ostrzeżenia lub zalecenia dla realizacji swoich zadań.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/71

W drodze odpowiedniej procedury decyzyjnej Urząd podejmuje decyzję w  sprawie jakichkolwiek działań, które należy podjąć w  odpowiedzi na problemy wskazane w  ostrzeżeniach i  zalece­ niach, zgodnie z uprawnieniami przyznanymi Urzędowi na mocy niniejszego rozporządzenia. Jeżeli Urząd nie podejmuje działań w  związku z  zaleceniem, in­ formuje ERRS i Radę o powodach takiego postępowania. Po otrzymaniu ostrzeżenia lub zalecenia skierowanego 5. przez ERRS do właściwego krajowego organu nadzoru, Urząd ko­ rzysta w stosownych przypadkach z uprawnień przyznanych na mocy niniejszego rozporządzenia, tak aby zapewnić terminowe podjęcie działań następczych. W przypadku gdy adresat zalecenia ERRS nie zamierza się do nie­ go zastosować, informuje o tym Radę Organów Nadzoru i oma­ wia z nią powody niepodjęcia działania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.