Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 34

Strona 34 z 49

Właściwy organ należycie uwzględnia poglądy Rady Organów Nadzoru, informując Radę i ERRS zgodnie z art. 17 rozporządze­ nia (UE) nr 1092/2010. 6. Podczas realizacji zadań określonych w  niniejszym rozpo­ rządzeniu Urząd w najwyższym stopniu uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ERRS. Artykuł  37 Grupa Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i  Reasekuracji i Grupa Interesariuszy z Sektora Pracowniczych Programów Emerytalnych 1. W celu ułatwienia konsultacji z  zainteresowanymi strona­ mi w dziedzinach związanych z zadaniami Urzędu, powołuje się Grupę Interesariuszy z  Sektora Ubezpieczeń i  Reasekuracji oraz Grupę Interesariuszy z Sektora Pracowniczych Programów Eme­ rytalnych (zwane dalej wspólnie „grupami interesariuszy”). Zasię­ ga się opinii grup interesariuszy w  odniesieniu do działań podejmowanych zgodnie z  art.  10–15, dotyczących regulacyj­ nych standardów technicznych i  wykonawczych standardów technicznych oraz, w  zakresie, w  którym nie dotyczą one po­ szczególnych instytucji finansowych, zgodnie z  art.  16 dotyczą­ cym wytycznych i  zaleceń. Jeśli trzeba pilnie podjąć działania, a  konsultacje stają się niemożliwe, informuje się jak najszybciej grupy interesariuszy. Grupy interesariuszy zbierają się co najmniej cztery razy w roku. Mogą one wspólnie omawiać obszary wzajemnego zainteresowa­ nia i informują się nawzajem o pozostałych kwestiach będących przedmiotem dyskusji. Członkowie jednej grupy interesariuszy mogą być również człon­ kami innej grupy interesariuszy. W skład Grupy Interesariuszy z  Sektora Ubezpieczeń 2. i Reasekuracji wchodzi 30 członków reprezentujących w zrówno­ ważonych proporcjach zakłady ubezpieczeń, reasekuracji i  po­ średników ubezpieczeniowych działających na terenie Unii, przedstawicieli ich pracowników, jak również konsumentów, użytkowników usług ubezpieczeniowych i  reasekuracyjnych, przedstawicieli małych i  średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedstawicieli właściwych stowarzyszeń zawodowych. Co naj­ mniej pięciu członków to niezależni, wybitni naukowcy. Dziesię­ ciu członków grupy to przedstawiciele zakładów ubezpieczeń,

zakładów reasekuracji lub pośredników ubezpieczeniowych, z  których trzech reprezentuje spółdzielcze i  wzajemne zakłady ubezpieczeń lub reasekuracji. 3. W skład Grupy Interesariuszy z Sektora Pracowniczych Pro­ gramów Emerytalnych wchodzi 30 członków reprezentujących w  zrównoważonych proporcjach instytucje pracowniczych pro­ gramów emerytalnych działające na terenie Unii, przedstawicieli pracowników, przedstawicieli uposażonych, przedstawicieli MŚP i przedstawicieli właściwych stowarzyszeń zawodowych. Co naj­ mniej pięciu członków to niezależni, wybitni naukowcy. Dziesię­ ciu członków grupy reprezentuje instytucje pracowniczych programów emerytalnych. 4. Członków grup interesariuszy wyznacza Rada Organów Nadzoru na wniosek odpowiednich zainteresowanych stron. W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednią równowagę geogra­ ficzną i płciową oraz reprezentację zainteresowanych stron z ca­ łej Unii. 5. Urząd zapewnia grupom interesariuszy odpowiednią po­ moc sekretariatu i dostarcza im wszystkie niezbędne informacje, z  zastrzeżeniem zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z art. 70. Członkowie grup interesariuszy reprezentujący organi­ zacje non profit, z  wyłączeniem przedstawicieli danego sektora, otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Grupy interesariuszy mogą powoływać grupy robocze zajmujące się kwestiami tech­ nicznymi. Kadencja członków grup interesariuszy wynosi dwa i pół roku, po tym okresie wybierani są nowi członkowie Członkowie grup interesariuszy mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje. 6. Grupy interesariuszy mogą przedstawiać Urzędowi swoje opinie i  doradzać mu we wszelkich kwestiach związanych z  za­ daniami Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określo­ nych w art. 10–16, art. 29, 30 i 32. 7. Grupy interesariuszy uchwalają swoje regulaminy we­ wnętrzne na podstawie porozumienia osiągniętego większością dwóch trzecich głosów swoich odpowiednich członków. 8. Urząd podaje do wiadomości publicznej opinie i  porady grup interesariuszy oraz wyniki prowadzonych konsultacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.