Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 35

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 35

Strona 35 z 49

Artykuł  38 Środki ochronne 1. Urząd zapewnia, by decyzje podejmowane na mocy art. 18 lub 19 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budże­ towe państw członkowskich. 2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że de­ cyzja podjęta na mocy art.  19 ust.  3 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu dwóch tygodni od przekazania decyzji Urzę­ du właściwemu organowi, państwo to może powiadomić Urząd i  Komisję o  tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

L 331/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

W powiadomieniu tym państwo członkowskie precyzyjnie i szczegółowo wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób wspomniana de­ cyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe. W przypadku takiego powiadomienia zawiesza się stosowanie de­ cyzji Urzędu. W terminie jednego miesiąca od dokonania powiadomienia przez państwo członkowskie, Urząd informuje to państwo członkow­ skie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia lub uchyla. Jeżeli decyzja zostaje utrzymana lub zmieniona, Urząd stwierdza, że nie ma ona wpływu na obowiązki budżetowe. W przypadku gdy Urząd utrzymuje swoją decyzję, Rada – na jed­ nym ze swoich posiedzeń, nie później niż dwa miesiące po tym, jak Urząd poinformował dane państwo członkowskie zgodnie z  akapitem czwartym – podejmuje, większością oddanych gło­ sów, decyzję o tym, czy decyzja Urzędu zostaje utrzymana. Jeżeli Rada, po rozpatrzeniu sprawy, nie podejmie decyzji o utrzy­ maniu decyzji Urzędu zgodnie z akapitem piątym, decyzja Urzę­ du traci moc. 3. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że de­ cyzja podjęta na mocy art.  18 ust.  3 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji Urzędu właściwemu organowi, państwo to może powiadomić Urząd, Komisję i  Radę o  tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji. W powiadomieniu tym państwo członkowskie precyzyjnie i szczegółowo wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób wspomniana de­ cyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe. W przypadku takiego powiadomienia zawiesza się stosowanie de­ cyzji Urzędu. W terminie dziesięciu dni roboczych Rada zwołuje posiedzenie i podejmuje – zwykłą większością głosów swoich członków – de­ cyzję o tym, czy decyzja Urzędu zostaje uchylona. Jeżeli Rada, po rozpatrzeniu sprawy, nie podejmie decyzji o uchy­ leniu decyzji Urzędu, zgodnie z akapitem czwartym, cofa się za­ wieszenie stosowania decyzji Urzędu. 4. Jeżeli Rada podjęła zgodnie z  ust.  3 decyzję, w  której nie uchyla decyzji Urzędu dotyczącej art. 18 ust. 3, a zainteresowane państwo członkowskie nadal uważa, że ta decyzja Urzędu wpły­ wa na jego obowiązki budżetowe, dane państwo członkowskie może powiadomić o  tym Komisję i  Urząd oraz zwrócić się do Rady o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zainteresowane państwo członkowskie jasno określa powody, dla których nie zgadza się z decyzją Rady. W terminie czterech tygodni po powiadomieniu, o którym mowa w akapicie pierwszym, Rada potwierdza swoją pierwotną decyzję lub podejmuje nową decyzję zgodnie z ust. 3. Rada może przedłużyć ten czterotygodniowy okres o  kolejne cztery tygodnie, jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności sprawy. 5. Wszelkie przypadki nadużywania niniejszego artykułu, w  szczególności w  odniesieniu do decyzji Urzędu, która nie ma

znaczących lub istotnych skutków budżetowych, są zakazane jako niezgodne z zasadami rynku wewnętrznego. Artykuł  39 Procedury decyzyjne 1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych w  niniejszym rozporządzeniu, Urząd informuje każdego wskazanego adresata danej decyzji o  zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, w  którym adresat ten może wyrazić swoją opinię w  tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter, złożoność i potencjal­ ne skutki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.