Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 36

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 36

Strona 36 z 49

Ma to odpowiednio zastosowanie do zaleceń, o których mowa w art. 17 ust. 3. 2. W decyzjach Urzędu przedstawia się powody, dla których zostały one przyjęte. 3. Adresaci decyzji Urzędu są informowani o środkach odwo­ ławczych przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy Urząd podjął decyzję na mocy art.  18 4. ust.  3 lub  4, w  odpowiednich odstępach czasu dokonuje jej przeglądu. 5. Decyzje podejmowane na mocy art.  17, 18 lub  19 podaje się do wiadomości publicznej, określając właściwy organ lub in­ stytucję finansową, którego lub której dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, chyba że ich opublikowanie jest sprzeczne z uzasad­ nionym interesem instytucji finansowych w zakresie ochrony ta­ jemnicy ich przedsiębiorstwa lub mogłoby poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu oraz integralności rynków finan­ sowych lub stabilności całego systemu finansowego Unii lub jego części.

ROZDZIAŁ III STRUKTURA ORGANIZACYJNA SEKCJA  1

Rada Organów Nadzoru Artykuł  40 Skład 1. a) b) W skład Rady Organów Nadzoru wchodzą: Przewodniczący, któremu nie przysługuje prawo głosu; szefowie krajowych organów publicznych właściwych w za­ kresie nadzoru nad instytucjami finansowymi w poszczegól­ nych państwach członkowskich, którzy zobowiązani są spotykać się osobiście co najmniej dwa razy w roku; jeden przedstawiciel Komisji, któremu nie przysługuje pra­ wo głosu; jeden przedstawiciel ERRS, któremu nie przysługuje prawo głosu; po jednym przedstawicielu z  dwóch pozostałych Europej­ skich Urzędów Nadzoru, którym nie przysługuje prawo głosu.

c) d) e)

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/73

2. Rada Organów Nadzoru zbiera się regularnie, co najmniej dwa razy w roku, na posiedzeniach grup interesariuszy. Każdy właściwy organ jest odpowiedzialny za powołanie 3. spośród swojego personelu zastępcy wysokiego szczebla, który może zastąpić członka Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady. 4. W państwach członkowskich, w których istnieje więcej niż jeden organ właściwy w  zakresie nadzoru zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem, organy te uzgadniają wspólnego przedstawi­ ciela. Niemniej jednak, gdy Rada Organów Nadzoru ma omawiać kwestię, która nie znajduje się w kompetencjach krajowego orga­ nu reprezentowanego przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. b), osobie tej może towarzyszyć przedstawiciel stosownego organu krajowego, któremu nie przysługuje prawo głosu. 5. Rada Organów Nadzoru może podjąć decyzję o dopuszcze­ niu obserwatorów. Dyrektor Wykonawczy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru bez prawa głosu. Artykuł  41 Wewnętrzne komitety i zespoły 1. Rada Organów Nadzoru może powoływać wewnętrzne ko­ mitety lub zespoły na potrzeby określonych zadań będących w kompetencji Rady Organów Nadzoru, a także może delegować realizację wyraźnie określonych zadań i podejmowanie wyraźnie określonych decyzji wewnętrznym komitetom lub zespołom, Za­ rządowi lub Przewodniczącemu. 2. Do celów art.  19 Rada Organów Nadzoru zwołuje na po­ trzeby bezstronnego rozstrzygania sporów niezależny zespół, w  skład którego wchodzą Przewodniczący i  dwóch członków Rady Organów Nadzoru, którzy nie mogą reprezentować właści­ wych organów będących stroną sporu i nie mają żadnego intere­ su w konflikcie ani bezpośrednich związków z zainteresowanymi właściwymi organami. 3. Z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2 zespół proponuje decyzję do ostatecznego przyjęcia przez Radę Organów Nadzoru, zgodnie z procedurą określoną w art. 44 ust. 1 akapit trzeci. 4. Rada Organów Nadzoru przyjmuje regulamin wewnętrzny zespołu, o którym mowa w ust. 2. Artykuł 42 Niezależność Podczas wykonywania zadań powierzonych Radzie Organów Nadzoru na mocy niniejszego rozporządzenia, Przewodniczący i  członkowie Rady Organów Nadzoru posiadający prawo głosu działają niezależnie i  obiektywnie w  wyłącznym interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub or­ ganów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmu­ ją takich instrukcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.