Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 37

Strona 37 z 49

Państwa członkowskie, instytucje ani organy Unii, ani żadne inne podmioty publiczne lub prywatne nie usiłują wywierać wpływu na członków Rady Organów Nadzoru w  wykonywaniu przez nich swoich zadań.

Artykuł  43 Zadania 1. Rada Organów Nadzoru przyjmuje wytyczne dotyczące prac Urzędu i wydaje decyzje, o których mowa w rozdziale II. 2. Rada Organów Nadzoru przyjmuje opinie, zalecenia i decy­ zje oraz doradza w kwestiach, o których mowa w rozdziale II. 3. Rada Organów Nadzoru mianuje Przewodniczącego.

4. Przed dniem 30  września każdego roku Rada Organów Nadzoru, działając na podstawie wniosku Zarządu, przyjmuje program prac Urzędu na kolejny rok oraz przekazuje go do wia­ domości Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Program prac przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury budżetowej i podawany jest do publicznej wiadomości. 5. Na wniosek Zarządu oraz na podstawie projektu sprawoz­ dania, o którym mowa w art. 53 ust. 7, Rada Organów Nadzoru przyjmuje roczne sprawozdanie z  działalności Urzędu, w  tym z wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego, i przeka­ zuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybuna­ łowi Obrachunkowemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15  czerwca każdego roku. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej. 6. Rada Organów Nadzoru przyjmuje wieloletni program prac Urzędu i przekazuje go do wiadomości Parlamentu Europejskie­ go, Rady i Komisji. Wieloletni program prac przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury budżetowej i  podawany jest do publicznej wiadomości. 7. Rada Organów Nadzoru przyjmuje budżet zgodnie z art. 63. 8. Rada Organów Nadzoru sprawuje władzę dyscyplinarną nad Przewodniczącym i Dyrektorem Wykonawczym i może usu­ nąć ich ze stanowiska zgodnie z  odpowiednio art.  48 ust.  5 lub art. 51 ust. 5.

Artykuł  44 Proces decyzyjny 1. Decyzje Rady Organów Nadzoru podejmowane są zwykłą większością głosów jej członków. Każdemu członkowi przysłu­ guje jeden głos.

L 331/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

W odniesieniu do aktów określonych w art. 10–16 oraz środków i decyzji podejmowanych na mocy art. 9 ust. 5 akapit trzeci oraz przepisów rozdziału VI i w drodze odstępstwa od przepisów aka­ pitu pierwszego niniejszego ustępu Rada Organów Nadzoru po­ dejmuje decyzje kwalifikowaną większością głosów swoich członków, jak określono w  art.  16 ust.  4 Traktatu o  Unii Euro­ pejskiej oraz w  art.  3 Protokołu (nr  36) w  sprawie postanowień przejściowych. W odniesieniu do decyzji podejmowanych zgodnie z  art.  19 ust. 3, w przypadku decyzji podejmowanych przez organ odpo­ wiedzialny za nadzór nad grupą, decyzję zaproponowaną przez zespół uznaje się za przyjętą, jeżeli została zatwierdzona zwykłą większością głosów członków, chyba że zostanie ona odrzucona przez członków stanowiących mniejszość blokującą zgodnie z  art.  16 ust.  4 Traktatu o  Unii Europejskiej i  art.  3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych. W przypadku wszystkich innych decyzji podejmowanych zgod­ nie z  art.  19 ust.  3 decyzję zaproponowaną przez zespół przyj­ muje się zwykłą większością członków Rady Organów Nadzoru. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 2. Posiedzenia Rady Organów Nadzoru zwoływane są przez Przewodniczącego z  własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej członków, i przewodniczy im Przewodniczący. 3. Rada Organów Nadzoru uchwala i  udostępnia do publicz­ nej wiadomości swój regulamin wewnętrzny. 4. Przepisy regulaminu wewnętrznego określają szczegółową procedurę głosowania, w  tym również, w  stosownych przypad­ kach, zasady dotyczące kworum. Członkowie bez prawa głosu i  obserwatorzy, z  wyjątkiem Przewodniczącego i  Dyrektora Wykonawczego, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nad­ zoru poświęconych indywidualnym instytucjom finansowym, chyba że art. 75 ust. 3 lub akty, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.