Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 38

Strona 38 z 49

SEKCJA 2

Dyrektor Wykonawczy i przedstawiciel Komisji uczestniczą w po­ siedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Przedstawiciel Komisji ma prawo głosu w  sprawach, o  których mowa w art. 63. Zarząd uchwala i podaje do wiadomości publicznej swój regula­ min wewnętrzny. 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczące­ go z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednej trze­ ciej członków, i przewodniczy im Przewodniczący. Zarząd zbiera się przed każdym posiedzeniem Rady Organów Nadzoru oraz tak często, jak uzna to za konieczne. Zarząd zbiera się co najmniej pięć razy w roku. 4. Członkowie Zarządu mogą korzystać z pomocy doradców lub ekspertów, z zastrzeżeniem przepisów regulaminu wewnętrz­ nego. Członkowie nieposiadający prawa głosu, z  wyjątkiem Dy­ rektora Wykonawczego, nie uczestniczą w  obradach Zarządu dotyczących indywidualnych instytucji finansowych. Artykuł  46 Niezależność Członkowie Zarządu działają niezależnie i obiektywnie w wyłącz­ nym interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z  państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywat­ nego, ani nie przyjmują takich instrukcji. Państwa członkowskie, instytucje lub organy Unii Europejskiej ani żadne inne podmioty publiczne lub prywatne nie mogą próbo­ wać wywierać wpływu na członków Zarządu przy wykonywaniu ich zadań. Artykuł  47

Zarząd Artykuł 45 Skład Zarządu składa się z  Przewodniczącego i  sześciu innych 1. członków Rady Organów Nadzoru, wybranych przez członków Rady Organów Nadzoru posiadających prawo głosu i spośród ich grona. Każdy członek Zarządu poza Przewodniczącym ma zastępcę, który może go zastąpić, gdy nie może on uczestniczyć w posiedzeniach. Kadencja członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru wynosi dwa i pół roku. Kadencja może zostać odnowiona jedno­ krotnie. Skład Zarządu jest wyważony i proporcjonalny oraz od­ zwierciedla całą Unię. Kadencje zachodzą na siebie, a zastosowanie mają odpowiednie ustalenia dotyczące rotacji. 2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. Każdy członek ma jeden głos. Zadania 1. Zarząd zapewnia, aby Urząd wypełniał swoją misję i wyko­ nywał powierzone mu zadania zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem. Zarząd przedkłada Radzie Organów Nadzoru do zatwier­ 2. dzenia projekt rocznego i wieloletniego programu prac. 3. Zarząd wykonuje swoje uprawnienia budżetowe zgodnie z art. 63 i 64. 4. Zarząd przyjmuje plan polityki kadrowej Urzędu oraz, zgodnie z art. 68 ust. 2, niezbędne środki wykonawcze do regu­ laminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (zwa­ ny dalej „regulaminem pracowniczym”). 5. Zgodnie z art. 72 Zarząd przyjmuje przepisy szczególne do­ tyczące prawa dostępu do dokumentów Urzędu.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/75

6. Zarząd przedkłada Radzie Organów Nadzoru do zatwier­ dzenia roczne sprawozdanie z  działalności Urzędu, w  tym z  za­ dań Przewodniczącego, sporządzone na podstawie projektu rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 53 ust. 7. 7. Zarząd uchwala i podaje do wiadomości publicznej swój re­ gulamin wewnętrzny. 8. Zarząd powołuje i  odwołuje członków Komisji Odwoław­ czej zgodnie z art. 58 ust. 3 i 5.

SEKCJA 3

Przewodniczący nie może powstrzymać Rady Organów Nadzoru od omawiania kwestii z  nim związanych, w  szczególności ko­ nieczności odwołania go ze stanowiska, i  nie uczestniczy w  ob­ radach dotyczących tej sprawy. Artykuł  49 Niezależność Bez uszczerbku dla roli Rady Organów Nadzoru w odniesieniu do zadań Przewodniczącego, Przewodniczący nie zwraca się o  in­ strukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z pań­ stw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmuje takich instrukcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.