Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 39

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 39

Strona 39 z 49

Państwa członkowskie, instytucje ani organy Unii ani żadne inne podmioty publiczne lub prywatne nie dążą do wywierania wpły­ wu na Przewodniczącego w wykonywaniu jego zadań. Zgodnie z  regulaminem pracowniczym, o  którym mowa w art. 68, po zakończeniu pełnienia swojej funkcji Przewodniczą­ cy jest nadal zobowiązany do zachowania uczciwości i  rozwagi w odniesieniu do przyjmowania pewnych stanowisk lub korzyści. Artykuł  50 Sprawozdanie 1. Parlament Europejski i  Rada mogą wezwać Przewodniczą­ cego lub jego zastępcę do złożenia oświadczenia, przy jednoczes­ nym pełnym poszanowaniu ich niezależności. Przewodniczący składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i  udziela odpowiedzi na wszelkie pytania posłów, gdy zostanie o  to poproszony. 2. Przewodniczący składa Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, co najmniej 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o  którym mowa w  ust.  1, pisemne sprawozdanie z  głównych działań Urzędu. 3. Oprócz informacji, o  których mowa w  art.  11–18, oraz art. 20 i 33 sprawozdanie to powinno również zawierać wszelkie odpowiednie informacje, których Parlament Europejski zażąda ad hoc.

SEKCJA  4

Przewodniczący Artykuł 48 Powołanie i zadania 1. Urząd jest reprezentowany przez Przewodniczącego, który jest niezależnym profesjonalistą zatrudnionym w pełnym wymia­ rze czasu pracy. Przewodniczący jest odpowiedzialny za przygotowywanie prac Rady Organów Nadzoru oraz przewodniczy posiedzeniom Rady Organów Nadzoru i Zarządu. 2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej Przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji i rynków finansowych oraz doświadczenia w zakresie nadzoru fi­ nansowego oraz regulacji rynków finansowych. Przed objęciem obowiązków i najpóźniej miesiąc po dokonaniu wyboru przez Radę Organów Nadzoru, Parlament Europejski może, po wysłuchaniu kandydata wybranego przez Radę Orga­ nów Nadzoru wyrazić sprzeciw wobec tej kandydatury. Rada Organów Nadzoru wybiera również spośród swoich człon­ ków zastępcę, który pełni obowiązki Przewodniczącego w  razie jego nieobecności. Zastępcy nie wybiera się spośród członków Zarządu. 3. Kadencja Przewodniczącego trwa pięć lat i może zostać jed­ nokrotnie odnowiona. 4. W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec pię­ cioletniej kadencji Przewodniczącego, Rada Organów Nadzoru ocenia: a) wyniki osiągnięte podczas pierwszej kadencji i  sposób ich osiągnięcia; zadania i potrzeby Urzędu w następnych latach.

Dyrektor Wykonawczy Artykuł  51 Powołanie 1. Urząd jest zarządzany przez Dyrektora Wykonawczego, który jest niezależnym profesjonalistą zatrudnionym w  pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej Eu­ ropejski Dyrektor Wykonawczy powoływany jest, po potwierdze­ niu przez Parlament, przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji i  rynków fi­ nansowych, doświadczenia w zakresie nadzoru finansowego i re­ gulacji rynków finansowych oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

b)

Na podstawie tej oceny Rada Organów Nadzoru może jednokrot­ nie odnowić kadencję Przewodniczącego, z  zastrzeżeniem za­ twierdzenia przez Parlament Europejski. 5. Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska wy­ łącznie przez Parlament Europejski w oparciu o wcześniejszą de­ cyzję Rady Organów Nadzoru.

L 331/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

3. Kadencja Dyrektora Wykonawczego wynosi pięć lat i może zostać jednokrotnie odnowiona. 4. W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec ka­ dencji Dyrektora Wykonawczego Rada Organów Nadzoru doko­ nuje w szczególności oceny: a) b) wyników osiągniętych podczas pierwszej kadencji i sposobu ich osiągnięcia; zadań i potrzeb Urzędu w następnych latach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.