Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 4

Strona 4 z 49

W  przypadkach gdy czasowy zakaz prowadzenia pewnych rodzajów działalności finansowej lub ogranicze­ nie pewnych rodzajów działalności finansowej mają wpływ międzysektorowy, przepisy sektorowe powinny przewidywać, że Urząd powinien w stosownych przypad­ kach koordynować swoje działania z działaniami Europej­ skiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i  Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europej­ skiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu. Urząd powinien również należycie uwzględniać wpływ swoich działań na konkurencję i innowacje w ramach ryn­ ku wewnętrznego, konkurencyjność Unii na świecie, inte­ grację finansową i nową strategię Unii na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu. Aby zrealizować te cele, Urząd powinien posiadać osobo­ wość prawną oraz niezależność administracyjną i finansową. Na podstawie prac organów międzynarodowych, ryzyko systemowe należy zdefiniować jako ryzyko zakłócenia równowagi systemu finansowego mogące spowodować poważne negatywne konsekwencje dla rynku wewnętrzne­ go i realnej gospodarki. Wszystkie rodzaje pośredników fi­ nansowych, rynków i  infrastruktury potencjalnie mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie systemowe. Ryzyko transgraniczne obejmuje wszelkiego rodzaju ryzy­ ko spowodowane przez nierównowagę gospodarczą lub problemy finansowe w  całej Unii lub w  jej części, które może mieć poważne negatywne skutki dla transakcji mię­ dzy podmiotami gospodarczymi dwóch lub więcej państw członkowskich, dla funkcjonowania rynku wewnętrznego lub finansów publicznych Unii lub któregokolwiek z  jej państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wy­ roku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 (Zjedno­ czone Królestwo Wielkiej Brytanii i  Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Eu­ ropejskiej) stwierdził, że: „brzmienie art.  95 Traktatu WE [obecnie art.  114 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej (TFUE)] nie pozwala na wniosek, iż przepisy przy­ jęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego przepisu powinny zostać ograniczone, jeśli chodzi o  ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem może okazać się konieczne, we­ dług oceny tego prawodawcy, przewidzenie możliwości ustanowienia organu wspólnotowego mającego za zada­ nie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji,

w sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążą­ cych środków towarzyszących lub o  charakterze ramo­ wym dla ułatwienia jednolitego wykonania i  stosowania aktów opartych na tym postanowieniu” (1). Cele i zadania Urzędu polegające na udzielaniu właściwym krajowym or­ ganom nadzoru pomocy w  zakresie spójnej interpretacji i stosowania przepisów unijnych oraz przyczynianiu się do stabilności finansowej koniecznej do integracji finansowej są ściśle związane z celami określonymi w dorobku praw­ nym Unii dotyczącym rynku wewnętrznego w  obszarze usług finansowych. Urząd powinien w związku z tym zo­ stać ustanowiony na podstawie art. 114 TFUE.

(17)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Następujące akty ustawodawcze określają zadania właści­ wych organów państw członkowskich, w tym współpracę między nimi i  z  Komisją: dyrektywa Parlamentu Europej­ skiego i  Rady 2009/138/WE z  dnia 25  listopada 2009  r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez­ pieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (2), z wy­ jątkiem jej tytułu IV, dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie dyrektywa pośrednictwa ubezpieczeniowego (3), 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 3  czerwca 2003  r. w  sprawie działalności instytucji pra­ cowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (4), dyrektywa 2002/87/WE Parlamen­ tu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.