Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 40

Strona 40 z 49

6. Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt budże­ tu Urzędu zgodnie z  art.  63 i  wykonuje budżet Urzędu zgodnie z art. 64. 7. Każdego roku Dyrektor Wykonawczy przygotowuje projekt sprawozdania, w tym rozdział poświęcony działalności regulacyj­ nej i  nadzorczej Urzędu oraz rozdział dotyczący spraw finansowo-administracyjnych. W odniesieniu do pracowników Urzędu Dyrektor Wyko­ 8. nawczy wykonuje uprawnienia nadane mu na mocy art. 68 i za­ rządza kwestiami personalnymi.

ROZDZIAŁ IV WSPÓLNE ORGANY EUROPEJSKICH URZĘDÓW NADZORU SEKCJA  1

Na podstawie tej oceny, o  której mowa w  akapicie pierwszym, Rada Organów Nadzoru może jednokrotnie odnowić kadencję Dyrektora Wykonawczego. 5. Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowi­ ska wyłącznie na mocy decyzji Rady Organów Nadzoru. Artykuł 52 Niezależność Bez uszczerbku dla odnośnych funkcji Zarządu i Rady Organów Nadzoru w odniesieniu do zadań Dyrektora Wykonawczego, Dy­ rektor Wykonawczy nie może zwracać się o instrukcje do insty­ tucji ani organów unijnych, rządu państwa członkowskiego, ani podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie może przyjmo­ wać takich instrukcji. Państwa członkowskie, instytucje lub organy Unii ani żadne inne podmioty publiczne czy prywatne nie dążą do wywierania wpły­ wu na Dyrektora Wykonawczego w wykonywaniu jego zadań. Zgodnie z  regulaminem pracowniczym, o  którym mowa w  art.  68, Dyrektor Wykonawczy po ustąpieniu ze stanowiska wciąż jest zobowiązany do zachowania uczciwości i  dyskrecji w odniesieniu do obejmowania pewnych stanowisk lub przyjmo­ waniu pewnych korzyści. Artykuł  53 Zadania 1. Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie Urzędem i przygotowuje prace Zarządu. 2. Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za wykonanie rocznego programu prac Urzędu pod kierownictwem Rady Or­ ganów Nadzoru i pod kontrolą Zarządu. 3. Dyrektor Wykonawczy podejmuje wszelkie niezbędne środki, w  szczególności przyjmuje wewnętrzne instrukcje admi­ nistracyjne oraz publikuje komunikaty, w  celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 4. Dyrektor Wykonawczy przygotowuje wieloletni program prac, o którym mowa w art. 47 ust. 2. 5. Do dnia 30 czerwca każdego roku Dyrektor Wykonawczy przygotowuje dla Zarządu program prac Urzędu na kolejny rok, jak określono w art. 47 ust. 2.

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru Artykuł  54 Ustanowienie 1. Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru. 2. Wspólny Komitet stanowi forum, w ramach którego Urząd prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysek­ torową spójność z Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego) i Europejskim Urzędem Nadzoru (Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i  Papierów Wartościo­ wych), zwłaszcza w odniesieniu do: — konglomeratów finansowych, — księgowości i audytu, — analiz mikroostrożnościowych pod kątem rozwoju sytuacji, zagrożeń i słabości związanych ze stabilnością finansową, — detalicznych produktów inwestycyjnych, — środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oraz — wymiany informacji z  ERRS oraz rozwoju stosunków mię­ dzy ERRS a Europejskimi Urzędami Nadzoru. 3. Wspólny Komitet posiada własny personel zapewniany przez Europejskie Urzędy Nadzoru, który działa jako sekretariat. Urząd wnosi odpowiednie środki na potrzeby kosztów admini­ stracyjnych, kosztów infrastruktury oraz kosztów operacyjnych. 4. Jeżeli instytucja finansowa obejmuje różne sektory, Wspól­ ny Komitet rozstrzyga spory zgodnie z art. 56. Artykuł  55 Skład W skład Wspólnego Komitetu wchodzą Przewodniczący 1. Europejskich Urzędów Nadzoru, a także w stosownych przypad­ kach, przewodniczący Podkomitetu powołanego na mocy art. 57.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/77

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.