Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 42

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 42

Strona 42 z 49

6. Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków. W przypad­ kach gdy decyzja będąca przedmiotem odwołania jest objęta za­ kresem zastosowania niniejszego rozporządzenia, decydująca większość obejmuje co najmniej jednego z dwóch członków Ko­ misji Odwoławczej mianowanych przez Urząd. 7. Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez swojego prze­ wodniczącego stosownie do potrzeb. 8. Europejskie Urzędy Nadzoru zapewniają Komisji Odwoław­ czej wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Komisja Odwoławcza Artykuł 58 Skład i działanie 1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem Europejskich Urzędów Nadzoru.

Artykuł  59 Niezależność i  bezstronność 1. Członkowie Komisji Odwoławczej podejmują decyzje w sposób niezależny. Nie są związani żadnymi instrukcjami. Nie mogą oni pełnić żadnych innych funkcji związanych z Urzędem, jego Zarządem ani w Radą Organów Nadzoru.

L 331/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

2. Członkowie Komisji Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeśli są nim zainteresowani oso­ biście lub jeśli wcześniej działali jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania lub jeśli uczestniczyli w  podejmowaniu de­ cyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego. Jeżeli członek Komisji Odwoławczej uważa, że inny czło­ 3. nek nie powinien brać udziału w  postępowaniu odwoławczym z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, lub z innego powodu, powiadamia o tym Komisję Odwoławczą. 4. Każda strona postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec udziału członka Komisji Odwoławczej z powo­ dów, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w przypadku podejrzenia o stronniczość. Podstawą sprzeciwu nie może być obywatelstwo członka; sprze­ ciw nie jest też dopuszczalny, jeżeli strona postępowania odwo­ ławczego – wiedząc o istnieniu podstaw do zgłoszenia sprzeciwu – dokonała innej czynności procesowej niż zgłoszenie sprzeciwu co do składu Komisji Odwoławczej. 5. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję dotyczącą działa­ nia, które należy podjąć w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, bez udziału zainteresowanego członka. Przy podejmowaniu tej decyzji zainteresowanego członka zastę­ puje w Komisji Odwoławczej jego zastępca. Jeżeli zastępca znaj­ duje się w  podobnej sytuacji, Przewodniczący wyznacza osobę zastępującą spośród innych zastępców. 6. Członkowie Komisji Odwoławczej zobowiązują się działać niezależnie i w interesie publicznym. W tym celu składają oni oświadczenie o zobowiązaniach i dekla­ rację, w  której wykazują brak interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności, albo ujawniają wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zaważyć na ich niezależności. Oświadczenie i deklaracja składane są corocznie w formie pisem­ nej i podawane są do publicznej wiadomości.

Odwołanie wraz z  uzasadnieniem składa się Urzędowi 2. w formie pisemnej w terminie dwóch miesięcy od daty powiado­ mienia zainteresowanej osoby o  decyzji lub – w  razie braku ta­ kiego powiadomienia – od daty opublikowania decyzji przez Urząd. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję w  sprawie odwołania w terminie dwóch miesięcy od jego złożenia. 3. Odwołanie wniesione zgodnie z  ust.  1 nie ma skutku zawieszającego. Komisja Odwoławcza może jednak zawiesić wykonanie zaskar­ żonej decyzji, jeżeli uzna, że wymagają tego okoliczności. 4. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono uzasadnione. Wzywa ona strony postępowa­ nia odwoławczego do wnoszenia w  określonym terminie uwag do skierowanych przez nią pism lub do pism pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.