Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 44

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 44

Strona 44 z 49

b)

c)

Zarząd niezwłocznie powiadamia władzę budżetową 6. o  swoim zamiarze realizacji wszelkich projektów, które mogą mieć istotne skutki finansowe dla finansowania jego budżetu, zwłaszcza w  zakresie projektów związanych z  nieruchomościa­ mi, takich jak najem lub zakup budynków. Informuje on o  tym fakcie Komisję. Jeżeli którakolwiek z władz budżetowych zamie­ rza wydać opinię, powiadamia Urząd o tym zamiarze w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o projekcie dotyczącym nieruchomości. W  przypadku braku odpowiedzi, Urząd może przystąpić do planowanego działania.

2. Na wydatki Urzędu składają się co najmniej koszty perso­ nelu, wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty infrastruk­ tury, szkolenia zawodowego oraz koszty operacyjne. 3. Dochody i wydatki równoważą się.

7. W pierwszym roku funkcjonowania Urzędu, który kończy się dnia 31 grudnia 2011 r., finansowanie Urzędu przez Unię jest uzależnione od zgody władzy budżetowej, zgodnie z  pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego w  sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami.

4. Preliminarze wszystkich dochodów i wydatków Urzędu są przygotowywane na każdy rok budżetowy pokrywający się z ro­ kiem kalendarzowym i wykazywane są w budżecie Urzędu.

Artykuł 64 Wykonanie i  kontrola budżetu

Artykuł 63 Sporządzanie budżetu Do dnia 15  lutego każdego roku Dyrektor Wykonawczy 1. sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków na następ­ ny rok budżetowy i przekazuje go Zarządowi i Radzie Organów Nadzoru wraz z planem zatrudnienia. Każdego roku Rada Orga­ nów Nadzoru, na podstawie projektu preliminarza sporządzone­ go przez Dyrektora Wykonawczego i  zatwierdzonego przez Zarząd, przygotowuje preliminarz dochodów i  wydatków Urzę­ du na następny rok budżetowy. Do dnia 31 marca Rada Organów Nadzoru przekazuje Komisji preliminarz, w tym projekt planu za­ trudnienia. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez Dyrektora Wykonawczego jest zatwierdzany przez Zarząd.

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Dyrektor Wykonawczy działa w  charakterze urzędnika 1. zatwierdzającego i wykonuje budżet Urzędu.

2. Do dnia 1  marca następującego po zamknięciu każdego roku budżetowego, księgowy Urzędu przekazuje księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu tymczasowe spra­ wozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z  zarządzania bu­ dżetem i  finansami za dany rok budżetowy. Księgowy Urzędu przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami rów­ nież członkom Rady Organów Nadzoru, Parlamentu Europejskie­ go i Rady, do dnia 31 marca następnego roku.

Księgowy Komisji dokonuje następnie konsolidacji tymczaso­ wych sprawozdań finansowych instytucji i organów zdecentrali­ zowanych zgodnie z art. 128 rozporządzenia finansowego.

L 331/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

3. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w spra­ wie tymczasowych sprawozdań finansowych Urzędu zgodnie z art. 129 rozporządzenia finansowego, Dyrektor Wykonawczy, działając na własną odpowiedzialność, sporządza ostateczne spra­ wozdanie finansowe Urzędu i  przekazuje je do zaopiniowania Zarządowi. 4. Zarząd przedstawia opinię w  sprawie ostatecznego spra­ wozdania finansowego Urzędu. 5. Do dnia 1 lipca następującego po zamknięciu roku budże­ towego Dyrektor Wykonawczy przekazuje ostateczne sprawoz­ danie finansowe wraz z opinią Zarządu członkom Rady Organów Nadzoru, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybu­ nałowi Obrachunkowemu. 6. Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

2. Urząd przystępuje do Porozumienia międzyinstytucjonalne­ go dotyczącego wewnętrznych dochodzeń prowadzonych przez OLAF oraz niezwłocznie przyjmuje stosowne przepisy odnoszą­ ce się do całego personelu Urzędu. 3. Decyzje dotyczące finansowania oraz wynikające z  nich umowy oraz instrumenty wykonawcze muszą wyraźnie stwier­ dzać, że Trybunał Obrachunkowy i OLAF mogą, w razie potrze­ by, przeprowadzać kontrole na miejscu wobec beneficjentów środków finansowych wydatkowanych przez Urząd oraz pracow­ ników odpowiedzialnych za przydzielenie tych środków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.