Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 46

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 46

Strona 46 z 49

Zastosowanie ma do nich art. 16 regulaminu pracowniczego. Zgodnie z  regulaminem pracowniczym, o  którym mowa w art. 54, po zakończeniu służby pracownik jest nadal zobowią­ zany do godziwego i rozważnego zachowania w odniesieniu do przyjmowania niektórych stanowisk lub pewnych korzyści. Ani państwa członkowskie, instytucje lub organy unijne ani żad­ ne inne podmioty publiczne lub prywatne nie mogą próbować wywierać wpływu na członków personelu Urzędu w wykonywa­ niu ich zadań. 2. Bez uszczerbku dla przypadków, do których zastosowanie ma prawo karne, wszelkie poufne informacje uzyskane przez oso­ by, o  których mowa w  ust.  1, podczas wykonywania ich obo­ wiązków nie mogą zostać ujawnione żadnej innej osobie ani organowi, z wyjątkiem informacji w postaci skróconej lub zbior­ czej uniemożliwiającej zidentyfikowanie poszczególnych instytu­ cji finansowych. Ponadto obowiązek przewidziany w ust. 1 oraz w akapicie pierw­ szym niniejszego ustępu nie uniemożliwia Urzędowi i krajowym organom nadzoru korzystania z informacji na potrzeby egzekwo­ wania aktów, o których mowa w art. 1 ust. 2, a w szczególności na potrzeby postępowania w celu przyjęcia decyzji. 3. ust. 1 i 2 nie uniemożliwiają Urzędowi wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru zgodnie z niniejszym rozporzą­ dzeniem oraz innymi przepisami prawa unijnego mającymi za­ stosowanie do instytucji finansowych. Informacje te podlegają warunkom dotyczącym tajemnicy służ­ bowej, o których mowa w ust. 1 i 2. Urząd wprowadza w regu­ laminie wewnętrznym ustalenia praktyczne w zakresie wdrożenia zasad poufności określonych w ust. 1 i 2. 4. Urząd stosuje decyzję Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Eu­ ratom z  dnia 29  listopada 2001  r. zmieniającą jej regulamin wewnętrzny (1). Artykuł 71 Ochrona danych Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla obowiąz­ ków państw członkowskich dotyczących przetwarzania przez nie danych osobowych na mocy dyrektywy 95/46/WE lub dla obo­ wiązków Urzędu dotyczących przetwarzania przez niego danych osobowych na mocy rozporządzenia (WE) nr  45/2001 podczas wypełniania powierzonych mu obowiązków.

(1)  Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

Artykuł  72 Dostęp do dokumentów 1. W odniesieniu do dokumentów pozostających w  posiada­ niu Urzędu stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001. 2. Do dnia 31  maja 2011  r. Zarząd przyjmuje praktyczne środki dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. 3. Decyzje podejmowane przez Urząd zgodnie z art. 8 rozpo­ rządzenia (WE) nr  1049/2001 mogą stanowić przedmiot skarg wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowa­ nia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, po od­ wołaniu – w  stosownych przypadkach – do Rady Organów Nadzoru, na warunkach określonych odpowiednio w  art.  228 i 263 TFUE. Artykuł  73 Ustalenia językowe 1. Do Urzędu stosują się przepisy rozporządzenia Rady nr  1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólno­ ty Gospodarczej (2). 2. O wewnętrznych ustaleniach językowych Urzędu decyduje Zarząd. 3. Usługi tłumaczeniowe na potrzeby działalności organu za­ pewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. Artykuł  74 Umowa w  sprawie siedziby Niezbędne ustalenia dotyczące lokali, które mają zostać przeka­ zane Urzędowi w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego siedziba, oraz obiektów udostępnianych przez to państwo, jak również szczegółowe przepisy mające zastosowanie w  pań­ stwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, pracowników Urzędu i  członków ich rodzin określa umowa w sprawie siedziby między Urzędem a państwem człon­ kowskim, która zostaje zawarta po uzyskaniu zgody Zarządu. Państwo członkowskie zapewnia Urzędowi najlepsze możliwe warunki do prowadzenia działalności, w tym wielojęzyczne pla­ cówki szkolne o orientacji europejskiej i odpowiednie połączenia komunikacyjne. Artykuł 75 Udział państw trzecich 1. Udział w pracach Urzędu jest otwarty dla państw trzecich, które zawarły z  Unią umowy przewidujące przyjęcie i  stosowa­ nie przez nie prawa unijnego w  obszarze podlegającym kompe­ tencjom Urzędu, jak określono w art. 1 ust. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.