Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 47

Strona 47 z 49

(2)  Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385.

L 331/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

2. Urząd może współpracować z  państwami trzecimi, o  któ­ rych mowa w ust. 1, stosującymi prawodawstwo uznane za rów­ noważne w  obszarach kompetencji Urzędu, o  których mowa w art. 1 ust. 2, jak przewidziano w umowach międzynarodowych zawartych przez Unię zgodnie z art. 216 TFUE. 3. W odpowiednich postanowieniach umów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się w szczególności charakter, zakres i aspek­ ty proceduralne uczestnictwa państw, o których mowa w ust. 1, w pracach Urzędu, w tym przepisy dotyczące wkładu finansowe­ go i  pracowników. W  umowach można przewidzieć uczestnic­ two tych krajów w  posiedzeniach Rady Organów Nadzoru w charakterze obserwatora, zapewniając jednocześnie, by kraje te nie mogły brać udziału w obradach dotyczących poszczególnych instytucji finansowych, chyba że są one nimi bezpośrednio zainteresowane.

ROZDZIAŁ VIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 77 Przepisy przejściowe dotyczące personelu 1. Na zasadzie odstępstwa od art. 68, wszystkie umowy o pra­ cę i porozumienia o oddelegowaniu zawarte przez Komitet Euro­ pejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych lub jego sekretariat i  obowiązujące w dniu 1 stycznia 2011 r. są uznawane do czasu ich wygaśnięcia. Nie podlegają one przedłużeniu. Wszystkim pracownikom posiadającym umowę o  pracę, 2. o której mowa w ust. 1, proponuje się możliwość zawarcia umów na czas określony na mocy art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia in­ nych pracowników w różnych grupach zaszeregowania określo­ nych w planie zatrudnienia Urzędu. Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ uprawnio­ ny do zawierania umów przeprowadzi wewnętrzną procedurę re­ krutacyjną ograniczoną do pracowników posiadających umowę zawartą z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubez­ pieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych lub jego sekretariatem w  celu sprawdzenia umiejętności, operatywności i uczciwości zatrudnianych osób. Wewnętrzna procedura rekru­ tacyjna w  pełni uwzględnia umiejętności i  doświadczenie, jakie dana osoba wykaże podczas wykonywania swoich obowiązków przed zatrudnieniem. 3. W zależności od rodzaju i poziomu obejmowanych stano­ wisk, osobom, które pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyj­ ną, zostaną zaoferowane umowy na czas określony co najmniej na okres pozostały do wygaśnięcia wcześniejszej umowy. 4. Wobec pracowników posiadających wcześniejsze umowy, którzy podejmą decyzję o  nieubieganiu się o  umowę na czas określony lub którym nie zostaną zaoferowane takie umowy zgodnie z ust. 2, stosują się nadal odpowiednie przepisy krajowe dotyczące umów o pracę oraz inne odpowiednie instrumenty. Artykuł 78 Przepisy krajowe Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe działania, by zapewnić skuteczne stosowanie niniejszego rozporządzenia. Artykuł  79 Zmiany W decyzji nr 716/2009/WE wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu Komitetu Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubez­ pieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych z wykazu be­ neficjentów wymienionych w sekcji B załącznika do tej decyzji. Artykuł  80 Uchylenie Niniejszym uchyla się decyzję Komisji 2009/79/WE ustanawiają­ cą Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r.

Artykuł 76 Działania przygotowawcze 1. W okresie następującym po wejściu niniejszego rozporzą­ dzenia w życie oraz przed ustanowieniem Urzędu, Komitet Euro­ pejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych prowadzi działania w ścisłej współpra­ cy z  Komisją, aby przygotować zastąpienie tego komitetu przez Urząd.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.