Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 48

Strona 48 z 49

2. Gdy Urząd zostanie już ustanowiony, Komisja odpowiada za administracyjne ustanowienie i  początkowe administracyjne funkcjonowanie Urzędu do czasu, gdy Urząd mianuje Dyrektora Wykonawczego. W tym celu do czasu objęcia obowiązków przez Dyrektora Wykonawczego po jego mianowaniu przez Radę Organów Nad­ zoru zgodnie z  art.  51 Komisja może tymczasowo wyznaczyć jednego urzędnika do pełnienia obowiązków Dyrektora Wyko­ nawczego. Okres ten jest ograniczony do czasu niezbędnego, aby mianować Dyrektora Wykonawczego Urzędu. Tymczasowy Dyrektor Wykonawczy może zatwierdzać wszelkie płatności w ramach środków przewidzianych w budżecie Urzędu po ich zatwierdzeniu przez Zarząd, a  także zawierać umowy, w tym m.in. umowy z pracownikami, po przyjęciu planu zatrud­ nienia Urzędu. 3. Ustępy 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Rady Organów Nadzoru i Zarządu. 4. Urząd uznaje się za następcę prawnego Komitetu Europej­ skich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i  Pracowniczych Pro­ gramów Emerytalnych. Najpóźniej w dniu ustanowienia Urzędu wszystkie aktywa i  zobowiązania oraz wszystkie bieżące opera­ cje Komitetu Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych zostają automatycz­ nie przekazane Urzędowi. Komitet Europejskich Organów Nad­ zoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych sporządza sprawozdanie, w którym wykazuje swoją końcową sy­ tuację po stronie aktywów i zobowiązań z dniem tego przekaza­ nia. Sprawozdanie to jest badane i  zatwierdzane przez Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i  Pracowni­ czych Programów Emerytalnych i Komisję.

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/83

Artykuł 81 Przegląd 1. Do dnia 2 stycznia 2014 r., a następnie co trzy lata Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń zgroma­ dzonych w  związku z  działalnością Urzędu oraz stosowaniem procedur ustanowionych w  niniejszym rozporządzeniu. Spra­ wozdanie to zawiera między innymi ocenę: a) konwergencji w  zakresie standardowych praktyk nadzor­ czych osiągniętej przez właściwe organy: (i) konwergencję w dziedzinie funkcjonalnej niezależności właściwych organów oraz w  dziedzinie standardów równoważnych zasadom ładu korporacyjnego;

c)

należy uprościć i wzmocnić strukturę ESNF w celu zwiększe­ nia spójności między poziomami makro i  mikro oraz mię­ dzy Europejskimi Urzędami Nadzoru; ewolucja ESNF jest spójna z ewolucją w skali globalnej; w ramach ESNF istnieje wystarczająca różnorodność i wyso­ ka jakość; istnieje odpowiedni poziom odpowiedzialności i przejrzysto­ ści w odniesieniu do wymogów dotyczących publikowania; zasoby Urzędu są odpowiednie, aby mógł on realizować po­ wierzone mu obowiązki;

d) e) f) g)

(ii) bezstronność, obiektywność i autonomię Urzędu; b) c) funkcjonowania kolegiów organów nadzoru; postępów dokonanych w  zakresie konwergencji w  dziedzi­ nie zapobiegania kryzysom, zarządzania w sytuacjach kryzy­ sowych i rozwiązywania takich sytuacji, w tym w dziedzinie unijnych mechanizmów finansowania; roli Urzędu w odniesieniu do ryzyka systemowego; zastosowania klauzuli ochronnej ustanowionej w art. 38; zastosowania wiążącej mediacji ustanowionej w art. 19.

h) wybór siedziby Urzędu jest trafny, czy też należy przenieść Europejskie Urzędy Nadzoru do jednej siedziby, aby uspraw­ nić koordynację ich działań. W odniesieniu do kwestii bezpośredniego nadzoru nad 3. instytucjami lub infrastrukturami o  zasięgu ogólnoeuropejskim i z uwzględnieniem zmian rynkowych, Komisja opracowuje rocz­ ne sprawozdanie na temat zasadności powierzenia Urzędowi dal­ szych obowiązków nadzorczych w tej dziedzinie. 4. Sprawozdanie to jest przekazywane wraz z  towarzyszący­ mi mu wnioskami (w stosownych przypadkach) Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.