Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 5

Strona 5 z 49

w spra­ wie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwesty­ cyjnymi konglomeratu finansowego (5), dyrektywa Rady 64/225/EWG z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie zniesie­ nia ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w  dziedzinie reasekuracji i  retrocesji (6), dyrektywa Rady 73/239/EWG z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie ko­ ordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admi­ nistracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bez­ pośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (7), dyrekty­ wa Rady 73/240/EWG z  dnia 24  lipca 1973  r. znosząca ograniczenia swobody przedsiębiorczości w zakresie ubez­ pieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (8), dyrektywy Rady 76/580/EWG z dnia 29 czerwca 1976  r. zmieniająca dyrektywę 73/239/EWG w  sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i ad­ ministracyjnych odnoszących się do podejmowania i pro­ wadzenia działalności w  dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (9), dy­ rektywa Rady 78/473/EWG z dnia 30 maja 1978 r. w spra­ wie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie (10), dyrektywa Rady 84/641/EWG z  dnia 10  grudnia 1984  r. zmieniająca, szczególnie w  odniesie­ niu do działalności związanej z  turystyką, pierwszą

(1)   Zb.Orz. 2006, s. I-03771, pkt 44. (2)   Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1. (3)    Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3. (4)   Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10. (5)   Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1. (6)   Dz.U. 56 z 4.4.1964, s. 878. (7)   Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 3. (8)   Dz.U. L 228 z 16.8.1973, s. 20. (9)   Dz.U. L 189 z 13.7.1976, s. 13. (10)  Dz.U. L 151 z 7.6.1978, s. 25.  

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(20)

L 331/51

dyrektywę Rady 73/239/EWG w  sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyj­ nych odnoszących się do podejmowania i  prowadzenia działalności w  dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich in­ nych niż ubezpieczenia na życie (1), dyrektywa Rady 87/344/EWG z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koor­ dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i admini­ stracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej (2), dyrektywa Rady 88/357/EWG z  dnia 22  czerwca 1988  r. w  sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odno­ szących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie i ustanowienia przepisów ułatwia­ jących skuteczne korzystanie ze swobody świadczenia usług (3), dyrektywa Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992  r. w  sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i  administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) (4), dyrektywa Rady 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 27  października 1998  r. w  sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych (5), dyrektywa 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji za­ kładów ubezpieczeń (6), dyrektywa 2002/83/WE Parla­ mentu Europejskiego i  Rady z  dnia 5  listopada 2002  r. dotyczącej ubezpieczeń na życie (7) i  dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji (8). W odnie­ sieniu do instytucji pracowniczych programów emerytal­ nych działania Urzędu powinny jednak pozostawać bez uszczerbku dla przepisów krajowego prawa pracy i prawa zabezpieczeń społecznych.

Zgodnie z  Deklaracją (nr  39) odnoszącą się do artykułu 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dołączoną do Aktu końcowego konferencji międzyrządo­ wej, która przyjęła Traktat z  Lizbony, opracowanie regu­ lacyjnych standardów technicznych wymaga pomocy w  postaci specjalistycznej wiedzy technicznej w  formie szczególnej dla dziedziny usług finansowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.