Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 6

Strona 6 z 49

Konieczne jest umożliwienie Urzędowi zapewniania takiej wiedzy specjalistycznej również w odniesieniu do standardów lub elementów standardów, które nie są oparte na projektach regulacyjnych standardów technicznych opracowanych przez Urząd. Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane regulacyjne standardy techniczne w  zakresie usług finansowych, tak by zapew­ nić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe warunki i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Unii. Ponieważ Urząd charaktery­ zuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i  właściwe jest powierzenie mu, w  dziedzinach określo­ nych prawem unijnym, opracowania projektów regulacyj­ nych standardów technicznych, które nie rozstrzygają kwestii politycznych. Komisja powinna zatwierdzać te projekty regulacyjnych standardów technicznych w  drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Zmiany tych projektów powinny być możliwe je­ dynie w sytuacjach nadzwyczajnych, ponieważ Urząd jest w  bezpośrednim kontakcie z  rynkami finansowymi i  bie­ rze pod uwagę codzienne funkcjonowanie tych rynków. Projekty regulacyjnych standardów technicznych podlega­ łyby zmianom, w  przypadku ich niezgodności z  prawem unijnym lub naruszenia zasady proporcjonalności lub pod­ stawowych zasad rynku wewnętrznego w  obszarze usług finansowych określonych w dorobku prawnym Unii doty­ czącym usług finansowych. Komisja nie powinna zmieniać treści projektów regulacyjnych standardów technicznych przygotowanych przez Urząd bez uprzedniej konsultacji z  Urzędem. Aby zapewnić sprawną i  szybką procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w spra­ wie ich zatwierdzenia. Zważywszy na wiedzę specjalistyczną Urzędu w  dziedzi­ nach, w których powinny być opracowywane regulacyjne standardy techniczne, należy uwzględnić wyrażony przez Komisję zamiar opierania się zasadniczo na projektach re­ gulacyjnych standardów technicznych przedłożonych jej przez Urząd w celu przyjęcia odpowiednich aktów delego­ wanych. W  przypadku gdy Urząd nie przedłoży jednak projektu regulacyjnych standardów technicznych w termi­ nie określonym w  stosownym akcie ustawodawczym, należy zapewnić faktyczne osiągnięcie skutków wykorzy­ stania przekazanych uprawnień oraz utrzymanie efektyw­ ności procesu decyzyjnego. W  takich sytuacjach Komisja powinna mieć zatem uprawnienia do przyjmowania regu­ lacyjnych standardów technicznych w  przypadku braku projektu opracowanego przez Urząd. Komisja powinna mieć także uprawnienia do przyjmowa­ nia wykonawczych standardów technicznych w drodze ak­ tów wykonawczych zgodnie z art. 291 TFUE.

(21)

(22)

(18)

Istniejące przepisy unijne regulujące dziedziny, których do­ tyczy niniejsze rozporządzenie, obejmują również odpo­ wiednie fragmenty dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 26  października 2005  r. w  sprawie przeciwdziałania korzystaniu z  systemu finan­ sowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terro­ ryzmu (9) oraz dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczą­ cą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość (10).

(23)

(19)

Pożądane jest, by Urząd uczestniczył w procesie szacowa­ nia potrzeby utworzenia europejskiej sieci krajowych ubezpieczeniowych programów gwarancyjnych, która byłaby odpowiednio finansowana i  wystarczająco zharmonizowana.

(1)   Dz.U. L 339 z 27.12.1984, s. 21. (2)   Dz.U. L 185 z 4.7.1987, s. 77. (3)   Dz.U. L 172 z 4.7.1988, s. 1. (4)   Dz.U. L 228 z 11.8.1992, s. 1. (5)   Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 1. (6)   Dz.U. L 110 z 20.4.2001, s. 28. (7)   Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1. (8)   Dz.U. L 323 z 9.12.2005, s. 1. (9)   Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15. (10)  Dz.U. L 271 z 9.10.2002, s. 16.  

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.