Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 7

Strona 7 z 49

(24)

L 331/52

(25)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

W dziedzinach nieobjętych regulacyjnymi lub wykonaw­ czymi standardami technicznymi Urząd powinien mieć uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w spra­ wie stosowania prawa Unii. W celu zapewnienia przejrzy­ stości i  zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń Urząd powinien mieć możliwość opublikowania uzasadnień niezastosowania się przez organy nadzoru do tych wytycznych i zaleceń. Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa unij­ nego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla inte­ gralności, przejrzystości, efektywności i  prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla insty­ tucji finansowych w  Unii. Należy zatem wprowadzić od­ powiedni mechanizm obowiązujący w  przypadkach stwierdzenia przez Urząd niestosowania lub nieprawidło­ wego stosowania prawa unijnego prowadzącego do jego naruszenia. Mechanizm ten powinien obowiązywać w  dziedzinach, w  których prawo Unii określa jasne i bezwarunkowe obowiązki. Aby umożliwić podjęcie odpowiednich działań w przypad­ ku nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania prawa unijnego, należy wprowadzić mechanizm obejmu­ jący trzy etapy: Po pierwsze, Urząd powinien być upraw­ niony do zbadania domniemanego nieprawidłowego lub niewystarczającego wykonania obowiązków wynikających z  prawa unijnego przez organy krajowe w  ramach ich praktyki nadzorczej, a  następnie powinien wydać zalece­ nie. Po drugie, w przypadku gdy właściwy organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia, Komisja powinna mieć pra­ wo do wydania formalnej opinii uwzględniającej zalecenie Urzędu, w której wymaga od właściwego organu podjęcia działań koniecznych do zapewnienia przestrzegania pra­ wa Unii. Po trzecie, w  wyjątkowych sytuacjach uporczywej bez­ czynności właściwego organu Urząd powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w  ostateczności decyzji skiero­ wanych do poszczególnych instytucji finansowych. Uprawnienie to powinno być ograniczone do wyjątko­ wych przypadków, w  których właściwy organ nie zasto­ suje się do skierowanej do niego formalnej opinii oraz w  których prawo Unii ma bezpośrednie zastosowanie do instytucji finansowych na mocy istniejących lub przy­ szłych rozporządzeń unijnych. Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i  integralności rynków finansowych lub stabilności syste­ mu finansowego w  Unii wymagają szybkiej i  skoordyno­ wanej odpowiedzi na szczeblu Unii. Urząd powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmo­ wania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Rada powinna być uprawniona do stwierdzania wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej na pod­ stawie wniosku jednego z  Europejskich Urzędów Nadzo­ ru, Komisji lub ERRS. Urząd powinien zatem móc zobowiązywać krajowe orga­ ny nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zaradzenia sytuacjom nadzwyczajnym. Działanie podjęte w  tym względzie przez Urząd nie powinno naruszać uprawnień Komisji na mocy art. 258 TFUE do wszczyna­ nia przez nią postępowań wobec państwa członkowskie­ go danego organu nadzoru w  sprawie niepodjęcia przez

(32)

nie takiego działania, jak również nie narusza prawa Ko­ misji do stosowania w  takich okolicznościach środków tymczasowych zgodnie z  regulaminem proceduralnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli orga­ ny nadzoru danego państwa członkowskiego nie podejmą działania wymaganego przez Urząd, powinno pozostawać to bez uszczerbku dla wszelkiej odpowiedzialności jaką to państwo członkowskie może ponieść zgodnie z orzecznic­ twem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(31)

(26)

(27)

(28)

W celu zapewnienia efektywnego i  skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właści­ wych organów w  poszczególnych państwach członkow­ skich Urząd powinien móc rozstrzygać ze skutkiem wiążącym spory w  sprawach transgranicznych między właściwymi organami, w  tym w  ramach kolegiów orga­ nów nadzoru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.