Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 8

Strona 8 z 49

Należy wprowadzić postępowanie pojed­ nawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Kompetencje Urzędu powinny obejmować spory dotyczące procedury lub przedmiotu działania lub braku działania właściwego organu danego państwa człon­ kowskiego w  przypadkach określonych w  wiążących prawnie aktach unijnych, o  których mowa w  niniejszym rozporządzeniu. W  takim przypadku jeden z  odnośnych organów nadzoru powinien być uprawniony do zwróce­ nia się z  tą kwestią do Urzędu, który powinien postępo­ wać zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem. Urząd powinien być uprawniony do zażądania, by zainteresowa­ ne właściwe organy podjęły konkretne działanie lub by po­ wstrzymały się od działania w  celu rozstrzygnięcia danej sprawy, tak by zapewnić zgodność z  prawem Unii, przy czym skutki tego postępowania byłyby wiążące dla danych właściwych organów. W przypadku gdy dany właściwy or­ gan nie zastosuje się do skierowanej do niego decyzji o  rozstrzygnięciu sporu, Urząd powinien mieć uprawnie­ nia do przyjmowania decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w  dziedzinach prawa unijnego mających bezpośrednie zastosowanie do tych instytucji. Uprawnienie do przyjęcia takiej decyzji powinno mieć za­ stosowanie wyłącznie w  ostateczności i  tylko w  celu za­ pewnienia prawidłowego i  spójnego stosowania prawa unijnego. W  przypadkach gdy stosowne przepisy unijne przekazują uprawnienia dyskrecjonalne właściwym orga­ nom państw członkowskich, decyzje podejmowane przez Urząd nie mogą zastępować wykonywania – zgodnie z pra­ wem unijnym – tych uprawnień dyskrecjonalnych. Kryzys pokazał, że aktualny system współpracy między or­ ganami krajowymi, których uprawnienia ograniczają się do poszczególnych państw członkowskich, jest niewystar­ czający w stosunku do instytucji finansowych działających transgranicznie. Grupy ekspertów powołane przez państwa członkowskie w celu badania przyczyn kryzysu i przedstawiania propo­ zycji dotyczących usprawnienia regulacji sektora finanso­ wego i  nadzoru nad nim potwierdziły, że aktualne ustalenia nie stanowią solidnej podstawy dla przyszłych re­ gulacji i nadzoru nad transgranicznymi instytucjami finan­ sowymi w Unii. Sprawozdanie grupy de Larosière’a wskazuje, że „zasadni­ czo mamy dwie opcje: pierwsza to rozwiązania wprowa­ dzane przez poszczególne kraje z myślą tylko o własnych rynkach, bez liczenia się z pozostałymi, a często ze szkodą

(29)

(33)

(30)

(34)

15.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/53

dla nich, a druga to wzmocniona, pragmatyczna, racjonal­ na współpraca europejska z korzyścią dla wszystkich, która pozwoli na utrzymanie otwartej gospodarki globalnej. Za­ pewni to niekwestionowane korzyści gospodarcze”.

(35)

Kolegia organów nadzoru odgrywają istotną rolę w  efek­ tywnym, skutecznym i spójnym nadzorze instytucji finan­ sowych działających na szczeblu transgranicznym. Urząd powinien przyczyniać się do propagowania i monitorowa­ nia efektywnego, skutecznego i konsekwentnego funkcjo­ nowania kolegiów organów nadzoru oraz odgrywać w tym względzie przewodnią rolę w zapewnianiu konsekwentne­ go i  spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzo­ ru w  odniesieniu do transgranicznych instytucji finansowych w całej Unii. Urząd powinien mieć zatem peł­ ne prawo do uczestniczenia w kolegiach organów nadzo­ ru w celu usprawniania ich funkcjonowania oraz procesu wymiany informacji w kolegiach organów nadzoru a tak­ że celem promowania konwergencji i  spójności stosowa­ nia prawa Unii przez kolegia organów nadzoru. Jak zauważono w sprawozdaniu grupy de Larosière’a, „należy wyeliminować arbitraż regulacyjny i zakłócenia konkuren­ cji wynikające z różnych praktyk nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć stabilność finansową – między innymi po­ przez zachęcanie do przenoszenia działalności finansowej do krajów o  łagodniejszym systemie nadzoru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.