Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 9

Strona 9 z 49

System nadzoru musi być postrzegany jako uczciwy i zrównoważony.” Konwergencja w  dziedzinie zapobiegania sytuacjom kry­ zysowym, zarządzania w takich sytuacjach i rozwiązywa­ nia kryzysów, również w  dziedzinie mechanizmów finansowania, jest niezbędna, aby organy publiczne mogły realizować działania restrukturyzacyjne wobec upadają­ cych instytucji finansowych minimalizując skutki takiej upadłości dla systemu finansowego i ograniczając uzależ­ nienie od środków finansowych podatników i  środków publicznych dla ratowania zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji, ograniczając negatywne skutki dla gospodar­ ki; konwergencja ta jest również niezbędna dla zapewnie­ nia koordynacji stosowania krajowych działań naprawczych. W  tym kontekście Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się do Urzędu o  to, by organ ten uczestniczył w ocenie, o której mowa w art. 242 dyrekty­ wy 2009/138/WE, w  szczególności w  odniesieniu do współpracy między organami nadzoru w  ramach kolegi­ ów organów nadzorczych, a także do funkcjonalności tych kolegiów, do praktyk nadzorczych dotyczących ustana­ wiania narzutów kapitałowych, oceniania korzyści ze wzmocnienia nadzoru nad grupą i zarządzania kapitałem w  grupie zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekura­ cji, w  tym ewentualnych środków wzmocnienia należy­ tego transgranicznego zarządzania grupami ubezpieczeniowymi, zwłaszcza w  odniesieniu do zarzą­ dzania ryzykami i  aktywami, jak również o  to, by Urząd przedłożył sprawozdanie z wszelkich ostatnich zmian i po­ stępów dotyczących zestawu skoordynowanych krajo­ wych ustaleń w  sprawie zarządzania w  sytuacjach kryzysowych, a  także zawierające ewentualną ocenę ko­ nieczności utworzenia systemu spójnych i  wiarygodnych mechanizmów finansowania, wraz z odpowiednimi instru­ mentami finansowania. W trakcie aktualnego przeglądu dyrektywy 94/19/WE Par­ lamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 30  maja 1994  r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (1) i dyrektywy

97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997  r. w  sprawie systemów rekompensat dla inwesto­ rów (2) Komisja zamierza zwrócić szczególną uwagę na konieczność zapewnienia dalej idącej harmonizacji w całej Unii. W  sektorze ubezpieczeń odnotowuje się także fakt, że Komisja zamierza przeanalizować możliwość wprowa­ dzenia unijnych przepisów o  ochronie ubezpieczonych w przypadku upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego. Europejskie Urzędy Nadzoru powinny odgrywać istotną rolę w  tych obszarach, w  związku z  czym należy im po­ wierzyć odpowiednie uprawnienia dotyczące europejskiej krajowych ubezpieczeniowych systemów sieci gwarancyjnych.

(38)

(36)

Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być delegowanie zadań i  kompetencji, tak by ograniczyć powielanie zadań nadzorczych, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finan­ sowych. Rozporządzenie to powinno zatem zapewniać ja­ sne podstawy prawne dla takiego delegowania zadań i kompetencji. O ile powinna być respektowana ogólna za­ sada dopuszczająca delegowanie zadań i kompetencji, pań­ stwa członkowskie powinny mieć jednak możliwość wprowadzenia szczególnych warunków dotyczących dele­ gowania kompetencji, np. w odniesieniu do informowania o ustaleniach dotyczących delegowania kompetencji i po­ wiadamiania o nich. Delegowanie zadań oznacza, że zada­ nia są wykonywane przez Urząd lub przez krajowy organ nadzoru inny niż właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie delegującym. Na skutek dele­ gowania zadań Urząd lub krajowy organ nadzoru, które­ mu przekazano kompetencje, powinien móc w  swoim imieniu decydować o  pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast organu delegującego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.