Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

Data ogłoszenia:2010-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48

Strona 1 z 49
L 331/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2010

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) NR 1094/2010 z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i  Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr  716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(3)

21  listopada 2002  r. w  sprawie zasad nadzoru ostrożno­ ściowego w  Unii Europejskiej (5), z  dnia 11  lipca 2007  r. w sprawie polityki usług finansowych (2005–2010) – bia­ łej księgi (6), z dnia 23 września 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w  sprawie funduszy hedgingowych i  niepublicz­ nego rynku kapitałowego (7) i  z  dnia 9  października 2008  r. z  zaleceniami dla Komisji w  sprawie działań na­ stępczych w  związku z  metodą Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru (8) oraz w  swych stanowiskach z  dnia 22  kwietnia 2009  r. w  sprawie zmienionego wniosku w  sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubez­ pieczeniowej i  reasekuracyjnej (Solvency II) (9) i  z  dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego roz­ porządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie agencji ratingowych (10). W listopadzie 2008 r. Komisja utworzyła grupę wysokie­ go szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a w  celu opracowania zalecenia dotyczącego sposobu wzmocnienia europejskich ram nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i przywrócenia zaufania do systemu fi­ nansowego. W swoim sprawozdaniu końcowym przedsta­ wionym w  dniu 25  lutego 2009  r. („sprawozdanie grupy de Larosière’a”), grupa wysokiego szczebla zaleciła wzmoc­ nienie ram nadzorczych, aby zmniejszyć groźbę wystąpie­ nia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki. Zaleciła ona reformy struktury nadzoru sektora fi­ nansowego w Unii. Grupa ekspertów wyraziła również sta­ nowisko, że należy stworzyć Europejski System Urzędów Nadzoru Finansowego złożony z  trzech Europejskich Urzędów Nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za bankowość, papiery wartościowe oraz ubezpieczenia i pra­ cownicze programy emerytalne, a  także zaleciła powoła­ nie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Eksperci uznali, że reformy wymienione w  raporcie są niezbędne i należy niezwłocznie rozpocząć ich realizację. W swoim komunikacie z  dnia 4  marca 2009  r. zatytuło­ wanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komi­ sja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w  sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Urzędów Nadzoru Finansowego i  Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W  komunikacie z  dnia 27  maja 2009  r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” Komisja przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struk­ tury takich nowych ram nadzorczych, co odzwierciedla meritum sprawozdania grupy de Larosière’a.

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys finansowy w  latach 2007 i  2008, ujawnił istotne braki w  nadzorze finansowym, zarówno w  poszczegól­ nych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finanso­ wego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za globalizacją finansową i  rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i po­ łączone, a liczne instytucje finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakre­ sie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepi­ sów unijnych i  zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 331 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L331 - 162 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

 • Dz. U. L331 - 120 z 201015.12.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (1)

 • Dz. U. L331 - 84 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE

 • Dz. U. L331 - 12 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE

 • Dz. U. L331 - 1 z 201015.12.2010

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.