Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 31

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 31

16.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/31

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 1 oraz art. 11 ust. 2, 5 i 6, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską („Komisja”) po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Obowiązujące środki

(1)

Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzy­ szenie Glifosatu („wnioskodawca”) w imieniu produ­ centów reprezentujących całość ogólnej produkcji unijnej glifosatu. Wniosek zawierał dowody prima facie wskazujące, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopo­ dobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu unijnego. 1.3. Wszczęcie postępowania

(5)

(6)

W związku z powyższym, po konsultacji z Komitetem Doradczym, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6), Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przy­ wozu do Unii Europejskiej glifosatu obecnie objętego kodami CN ex 2931 00 99 i ex 3808 93 27 oraz pocho­ dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. Komisja oficjalnie poinformowała producentów eksportu­ jących, importerów objętych postępowaniem, przedstawi­ cieli Chińskiej Republiki Ludowej, reprezentatywnych użytkowników i producentów Unijnych o wszczęciu dochodzenia przeglądowego. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie okre­ ślonym w zawiadomieniu o wszczęciu. 2. WYCOFANIE WNIOSKU

W wyniku dochodzenia przeglądowego przeprowadzo­ nego na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawo­ wego Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1683/2004 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Repub­ liki Ludowej, obecnie objętego kodami CN ex 2931 00 99 i ex 3808 93 27 („produkt objęty postę­ powaniem”). Cło to rozszerzono na przywóz glifosatu przesyłanego z Malezji (zgłaszanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Malezji), z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Crop Protection (M) Sdn. Bhd., oraz na przywóz glifosatu przysyłanego z Tajwanu (zgła­ szanego lub niezgłaszanego jako pochodzący z Tajwanu), z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez Sinon Corporation. Stawka cła antydumpingowego wynosi 29,9 %. Decyzją 2009/383/WE (3) Komisja zawiesiła ostateczne cła antydumpingowe na okres dziewięciu miesięcy, z mocą od dnia 16 maja 2009 r. Następnie rozporzą­ dzeniem wykonawcze (UE) nr 126/2010 (4) Rada rozsze­ rzyła zawieszenie na okres 1 roku, z mocą od dnia 14 lutego 2010 r. 1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(7)

(8)

Wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek skierowanym do Komisji pismem z dnia 21 września 2010 r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania wniosku o dokonanie przeglądu postępowanie może zostać zakończone, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. Uznano, że obecne postępowanie powinno zostać zakoń­ czone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leża­ łoby w interesie Unii. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przed­ stawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji. Stwierdzono zatem, że należy zakończyć postępowanie w sprawie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpin­ gowych dotyczących przywozu do Unii Europejskiej glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylić obowiązujące środki,

(2)

(9)

(10)

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu (5) środków antydumpin­ gowych obowiązujących w odniesieniu do przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Komisja otrzymała w dniu 29 czerwca 2009 r. wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 2 rozpo­ rządzenia podstawowego.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. L 303 z 30.9.2004, s. 1. L 120 z 15.5.2009, s. 20. L 40 z 13.2.2010, s. 1. C 115 z 20.5.2009, s. 19.

(11)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

(6) Dz.U. C 234 z 29.9.2009, s. 9.

L 332/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

i ex 3808 93 27 oraz pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zostają uchylone, a postępowanie dotyczące tego przy­ wozu zakończone. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Niniejszym środki antydumpingowe dotyczące przywozu glifo­ satu objętego obecnie kodami CN ex 2931 00 99

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2010 r. W imieniu Rady

K. PEETERS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 63 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 62 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 61 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 60 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 59 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 58 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 57 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 56 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 55 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 54 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 53 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 52 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 51 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 50 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 49 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 48 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 47 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 45 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

 • Dz. U. L332 - 43 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

 • Dz. U. L332 - 41 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

 • Dz. U. L332 - 40 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dz. U. L332 - 38 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dz. U. L332 - 35 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L332 - 33 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 17 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L332 - 1 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.