Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

Data ogłoszenia:2010-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 41

16.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/41

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009) (2010/778/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając decyzję Rady 2002/358/WE z dnia 25 kwietnia 2002 r. dotyczącą zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczo­ nych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikają­ cych z niego zobowiązań (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Danii do anulowania wszelkich uprawnień pozostałych z przekazania pod koniec pierwszego okresu rozliczenio­ wego. Należy zatem 2006/944/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W decyzji Komisji 2006/944/WE określono poziomy emisji dla Unii i jej państw członkowskich na pięcioletni okres w ramach pierwszego okresu rozliczeniowego na mocy Protokołu z Kioto. Poziomy emisji określone w decyzji 2006/944/WE oparto na danych prowizorycznych, jako że do dnia 31 grudnia 2006 r. nie ustalono ostatecznych poziomów emisji dla roku bazowego. Po ukończeniu przeglądów przeprowadzonych zgodnie z art. 8 Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu należy obecnie określić ostateczne poziomy emisji przy­ znane Unii i wszystkim jej państwom członkowskim zgodnie z metodyką określoną w decyzji 2006/944/WE. Dania wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia w odniesieniu do jej emisji w roku bazowym w związku z wyjątkowo niskim poziomem emisji w roku bazowym podanym w sprawozdaniu przedstawionym zgodnie z art. 23 decyzji Komisji 2005/166/WE (3). Aby w pełni uwzględnić specjalną i wyjątkową sytuację Danii, uznaną przez Radę w 2002 r. w procesie, który doprowadził do przyjęcia decyzji 2002/358/WE, która to sytuacja wynika z wyjątkowo niskich emisji w roku bazowym oraz z jednego z najwyższych określonych ilościowo zobo­ wiązań do redukcji emisji na mocy załącznika II do tej decyzji, Unia powinna przekazać Danii 5 milionów jednostek przyznanej emisji w wyłącznym celu wypeł­ nienia zobowiązań w ramach pierwszego okresu rozli­ czeniowego na mocy Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Komisja właściwie uwzględniła zobowiązanie

(2)

Artykuł 1 W decyzji 2006/944/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Różnica 19 357 532 ton równoważnika dwutlenku między poziomami emisji Unii a sumą poziomów państw członkowskich wymienionych w załączniku decyzji 2002/358/WE jest rozdysponowana przez jako przyznane jednostki emisji.”; węgla emisji II do Unię

(2)

(3)

2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Centralny administrator rejestru Unii przekazuje pięć milionów (5 000 000) jednostek przyznanej emisji na rachunek posia­ dania Strony Protokołu z Kioto w rejestrze Danii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

Connie HEDEGAARD

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 130 z 15.5.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 87. (3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 57.

L 332/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2010

ZAŁĄCZNIK Odpowiednie poziomy emisji przyznane Unii i państwom członkowskim w odniesieniu do ton równoważnika dwutlenku węgla w pierwszym okresie ilościowo określonych zobowiązań do ograniczenia i redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto Unia Europejska (*) Belgia Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo 19 621 381 509 673 995 528 273 827 177 4 868 096 694 314 184 272 668 669 806 1 666 195 929 2 819 626 640 2 416 277 898 47 402 996 1 001 262 141 343 866 009 381 937 527 355 017 545 375 188 561 3 396 475 254

Bułgaria Republika Czeska Estonia Cypr Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Rumunia Słowenia Słowacja

610 045 827 893 541 801 196 062 637 Nie dotyczy 119 182 130 227 306 177 542 366 600 Nie dotyczy 2 648 181 038 1 279 835 099 93 628 593 331 433 516

(*) Dla celów wspólnej realizacji zobowiązań podjętych na mocy art. 3 ust. 1 Protokołu z Kioto zgodnie z przepisami jego art. 4, na mocy decyzji 2002/358/WE i mając zastosowanie do państw członkowskich wymienionych w załączniku II do tej decyzji.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 63 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 62 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 61 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 60 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 59 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 58 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 57 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 56 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 55 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 54 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 53 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 52 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 51 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 50 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 49 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 48 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 47 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 45 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

 • Dz. U. L332 - 43 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

 • Dz. U. L332 - 40 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dz. U. L332 - 38 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dz. U. L332 - 35 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L332 - 33 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 31 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 17 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L332 - 1 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.