Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

Data ogłoszenia:2010-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 43

16.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/43

III

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

URZĄD NADZORU EFTA, (1)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności art. 17, oraz protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 4 lit. d), uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d), oraz protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 1 lit. c), uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.1.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspól­ notowy bydłem i trzodą chlewną (1), zmienioną i dostosowaną do Porozumienia EOG przez protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 10 ust. 1, uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.2.80 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, decyzję Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa człon­ kowskie (2), z późniejszymi zmianami, uwzględniając decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 74/94/COL z dnia 27 czerwca 1994 r. (3) zmieniającą decyzję Urzędu Nadzoru EFTA nr 31/94/COL (4), udzielającą Norwegii określo­ nych dodatkowych gwarancji w celu ochrony statusu kraju wolnego od choroby zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła (IBR),

(5) (2)

Decyzją nr 74/94/COL udzielono Norwegii dodatkowych gwarancji w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła.

Od momentu przyjęcia decyzji nr 74/94/COL przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące dodatkowych gwarancji w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła uległy zmianom, które miały na celu zapewnienie zgodności z zasadami międzynarodo­ wymi odnośnie do tej choroby i poprawę mechanizmów kontrolnych wewnątrz Unii.

(3)

Decyzja 2004/558/WE z późniejszymi zmianami została włączona do Porozumienia EOG jako punkt 4.2.80 w rozdziale I załącznika I do porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2005 (5).

(4)

Rząd norweski uważa terytorium swojego kraju za wolne od choroby zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. Norwegia przedłożyła Urzędowi Nadzoru EFTA doku­ mentację uzupełniającą na dowód tego, że nadal prowa­ dzony jest monitoring sytuacji i że w związku z tym istnieje odpowiedni nadzór pozwalający zagwarantować, że terytorium Norwegii jest wolne od zakaźnego zapa­ lenia nosa i tchawicy u bydła.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20 oraz Suplement EOG nr 22 z 24.4.2008, s. 170. (3) Dz.U. L 247 z 22.9.1994, s. 50. (4) Dz.U. L 138 z 2.6.1994, s. 43.

Norwegia złożyła wniosek do Urzędu Nadzoru EFTA o dokonanie aktualizacji decyzji nr 74/94/COL w celu uwzględnienia nowych zmian legislacyjnych w zakresie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnoto­ wego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła.

(5) Dz.U. L 239 z 15.9.2005, s. 15.

L 332/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2010

(6)

Dla jasności i spójności prawnej wskazane jest zatem uchylenie decyzji nr 74/94/COL zgodnie z najnowszymi zmianami legislacyjnymi w zakresie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnoto­ wego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła. Nowa decyzja utrzyma gwarancje udzielone Norwegii wcześniej i dostosuje je do nowych kryteriów ustanowio­ nych we właściwych aktach prawnych dotyczących EOG, w szczególności w decyzji 2004/558/WE z późniejszymi zmianami. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

Artykuł 3 Norwegia ma taki sam status jak państwa członkowskie UE wymienione w załączniku II do decyzji 2004/558/WE z późniejszymi zmianami. Artykuł 4 Decyzja nr 74/94/COL zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r.

(7)

(8)

Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 7 Artykuł 1 Wszystkie regiony Norwegii są wolne od choroby zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła. Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r. Artykuł 2 W handlu bydłem wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodar­ czego udziela się Norwegii dodatkowych gwarancji w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła przewidzianych w decyzji 2004/558/WE z późniejszymi zmianami. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny.

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 63 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 62 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 61 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 60 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 59 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 58 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 57 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 56 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 55 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 54 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 53 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 52 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 51 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 50 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 49 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 48 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 47 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 45 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

 • Dz. U. L332 - 41 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

 • Dz. U. L332 - 40 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dz. U. L332 - 38 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dz. U. L332 - 35 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L332 - 33 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 31 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 17 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L332 - 1 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.