Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

Data ogłoszenia:2010-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 45

16.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/45

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 160/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego

URZĄD NADZORU EFTA, (4)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności art. 17, oraz protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 4 lit. d), uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d), oraz protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 1 lit. c), uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.1.1 rozdziału I załącznika I do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, dotyczący problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną, dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zmienioną i dostosowaną do Porozumienia EOG przez protokół 1 do tego porozumienia, w szczególności jego art. 8 i art. 10 ust. 1, uwzględniając akt, o którym mowa w pkt 4.2.84 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG, decyzję Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatko­ wych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego oraz kryte­ riów przekazywania informacji o tej chorobie (2), z późniejszymi zmianami, uwzględniając decyzję Urzędu Nadzoru EFTA (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (8)

Rząd norweski uważa terytorium swojego kraju za wolne od choroby Aujeszky’ego zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrek­ tywy 64/432/EWG. Norwegia przedłożyła Urzędowi Nadzoru EFTA dokumentację uzupełniającą, w szczególności na dowód tego, że nadal prowadzony jest monitoring sytuacji i że w związku z tym istnieje odpowiedni nadzór pozwalający zagwarantować, że tery­ torium Norwegii jest wolne od choroby Aujeszky’ego.

(5)

Norwegia złożyła wniosek do Urzędu Nadzoru EFTA o dokonanie aktualizacji decyzji nr 226/96/COL w celu uwzględnienia nowych zmian legislacyjnych w zakresie dodatkowych gwarancji dla wewnątrzwspólnotowego handlu świniami odnoszących się do choroby Aujeszky’ego.

(6)

Wskazane jest zatem uchylenie decyzji nr 226/96/COL zgodnie z najnowszymi zmianami legislacyjnymi w zakresie dodatkowych gwarancji dla wewnątrzwspól­ notowego handlu świniami odnoszących się do choroby Aujeszky’ego.

(7)

Nowa decyzja utrzyma gwarancje udzielone wcześniej Norwegii i dostosuje je do nowych kryteriów ustanowio­ nych we właściwych aktach prawnych dotyczących EOG, w szczególności w decyzji 2008/185/WE z późniejszymi zmianami.

Decyzją nr 226/96/COL udzielono Norwegii dodatko­ wych gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego. Od momentu przyjęcia decyzji nr 226/96/COL przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące dodatkowych gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego uległy zmianom, które miały na celu zapewnienie zgodności z zasadami międzynarodowymi odnośnie do tej choroby i poprawę mechanizmów kontrolnych wewnątrz Unii. Decyzja 2008/185/WE z późniejszymi zmianami została włączona do Porozumienia EOG jako punkt 4.2.84 w rozdziale I załącznika I do porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2009 (4).

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. L 59 z 4.3.2008, s. 19. L 78 z 20.3.1997, s. 46. L 232 z 3.9.2009, s. 1.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego prace Urzędu Nadzoru EFTA,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wszystkie regiony Norwegii są wolne od choroby Aujeszky’ego, a szczepienie jest zabronione.

(3)

Artykuł 2 W handlu świniami wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospo­ darczego (zwanego dalej „EOG”) udziela się Norwegii dodatko­ wych gwarancji w odniesieniu do choroby Aujeszky’ego przewi­ dzianych w decyzji 2008/185/WE z późniejszymi zmianami.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 332/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2010

Artykuł 3 Norwegia ma taki sam status jak państwa członkowskie UE wymienione w załączniku I do decyzji 2008/185/WE. Artykuł 4 Instytucją, o której mowa w ust. 1 załącznika III do decyzji 2008/185/WE, jest Veterinærinstituttet, Oslo, Norwegia. Artykuł 5 Decyzja nr 226/96/COL zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 6 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2010 r.

Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii. Artykuł 8 Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny. Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2010 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Per SANDERUD Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Przewodniczący

Członek Kolegium

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 332 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L332 - 63 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 113/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 62 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 61 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 111/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 60 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 59 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 58 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 57 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 56 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 55 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 54 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 53 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 52 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 51 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 50 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 49 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 48 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 47 z 201016.12.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2010 z dnia 1 października 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L332 - 43 z 201016.12.2010

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 159/10/COL z dnia 21 kwietnia 2010 r. dotycząca dodatkowych gwarancji dla Norwegii w odniesieniu do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy u bydła

 • Dz. U. L332 - 41 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/944/WE ustalającą odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9009)

 • Dz. U. L332 - 40 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 2008/90/WE w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8992)

 • Dz. U. L332 - 38 z 201016.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2004/211/WE w odniesieniu do zapisów dotyczących Brazylii, Kuwejtu i Syrii w wykazie państw trzecich oraz ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii Europejskiej żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8950) (1)

 • Dz. U. L332 - 35 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1189/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 grudnia 2010 r.

 • Dz. U. L332 - 33 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L332 - 31 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1187/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L332 - 17 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1186/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

 • Dz. U. L332 - 1 z 201016.12.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1185/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.