Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1190/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1296/2009 dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 1

Strona 1 z 3
17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1190/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1296/2009 dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, okre­ ślone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 regulaminu pracowniczego oraz załączniki VII, XI i XIII do niego, a także art. 20 ust. 1, art. 64, 92 i 132 warunków zatrudnienia innych pracowników, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

W celu zagwarantowania, aby siła nabywcza uposażeń urzędników i innych pracowników Unii zmieniała się równolegle z siłą nabywczą uposażeń urzędników krajo­ wych w państwach członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej w ramach corocznego przeglądu 2009 zaproponowanego przez Komisję. Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1296/2009 powinno zostać odpowiednio zmienione,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1296/2009 wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

(1)

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie C-40/10 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność przepisów art. 2 i art. 4–18 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. (2). Zgodnie z art. 266 Traktatu Rada jest zobowiązana do podjęcia niezbędnych środków, które zapewnią wyko­ nanie tego wyroku.

„Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracowniczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagro­ dzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2009 GRUPA ZASZEREGOWANIA 1 2

STOPIEŃ 3 4 5

16 15 14 (1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 10.

16 902,14 14 938,67 13 203,29

17 612,39 15 566,42 13 758,11

18 352,49 16 220,54 14 336,24 16 671,82 14 735,10 16 902,14 14 938,67

L 333/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

1.7.2009 GRUPA ZASZEREGOWANIA 1 2

STOPIEŃ 3 4 5

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11 669,50 10 313,89 9 115,76 8 056,81 7 120,87 6 293,66 5 562,55 4 916,36 4 345,24 3 840,47 3 394,33 3 000,02 2 651,52

12 159,87 10 747,30 9 498,82 8 395,37 7 420,10 6 558,13 5 796,29 5 122,95 4 527,84 4 001,85 3 536,97 3 126,09 2 762,94

12 670,85 11 198,91 9 897,97 8 748,15 7 731,90 6 833,71 6 039,86 5 338,23 4 718,10 4 170,01 3 685,60 3 257,45 2 879,04

13 023,37 11 510,48 10 173,34 8 991,54 7 947,02 7 023,84 6 207,90 5 486,75 4 849,37 4 286,03 3 788,13 3 348,08 2 959,14

13 203,29 11 669,50 10 313,89 9 115,76 8 056,81 7 120,87 6 293,66 5 562,55 4 916,36 4 345,24 3 840,47 3 394,33 3 000,02.”;

2) art. 4–17 otrzymują brzmienie: „Artykuł 4 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. kwotę dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, ustala się na 910,82 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowu­ jących dziecko – na 1 214,42 EUR. Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. podstawową kwotę dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 62 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9034)

 • Dz. U. L333 - 61 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9015)

 • Dz. U. L333 - 60 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych we Włoszech i w Grecji określonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8988) (1)

 • Dz. U. L333 - 58 z 201017.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia europejskiej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 • Dz. U. L333 - 57 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach dwunastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L333 - 55 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L333 - 53 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L333 - 49 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L333 - 47 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L333 - 45 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 142. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L333 - 43 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX oraz X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L333 - 41 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1202/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L333 - 39 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1201/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L333 - 37 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1200/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 35 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 33 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli w wodach obszaru IIIa; w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L333 - 31 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1197/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w międzynarodowych wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 29 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności ani jurysdykcji państw trzecich obszaru X przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 27 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 25 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L333 - 23 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Maine-Anjou (ChNP)]

 • Dz. U. L333 - 21 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ricotta Romana (ChNP)]

 • Dz. U. L333 - 6 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.