Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia europejskiej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 58

Strona 1 z 2
L 333/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących ustanowienia europejskiej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2010/779/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając art. 4 Protokołu (nr 19) włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej­ skiej (zwanego dalej „protokołem Schengen”), uwzględniając wniosek Rządu Zjednoczonego Królestwa Wiel­ kiej Brytanii i Irlandii Północnej złożony w piśmie do przewod­ niczącego Rady z dnia 5 października 2010 r. dotyczący stoso­ wania niektórych przepisów dorobku Schengen, jak określono w tym piśmie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

SIS II stanowi część dorobku Schengen. Utworzenie i funkcjonowanie SIS II reguluje rozporządzenie Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1987/2006 (2) oraz decyzja Rady 2007/533/WSiSW (3). Zjednoczone Królestwo uczestniczyło jednak tylko w przyjęciu decyzji 2007/533/WSiSW, która rozwija przepisy dorobku Schengen, o których mowa w art. 1 lit. a) ppkt (ii) decyzji 2000/365/WE. System VIS jest również częścią dorobku Schengen. Zjed­ noczone Królestwo nie uczestniczyło w przyjęciu decyzji 2004/512/WE (4), rozporządzenia (WE) nr 767/2008 (5) oraz decyzji 2008/633/WSiSW (6) regulujących ustano­ wienie, funkcjonowanie lub użytkowanie systemu VIS, ani nie jest związane tymi aktami. Eurodac nie stanowi części dorobku Schengen. Zjedno­ czone Królestwo uczestniczyło w przyjęciu rozporzą­ dzenia (WE) nr 2725/2000 (7) regulującego ustanowienie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu Eurodac i jest związane tym rozporządzeniem. Zważywszy na udział w systemie Eurodac oraz częściowy udział w systemie SIS II, Zjednoczone Królestwo ma prawo uczestniczyć w działalności agencji w takim zakresie, w jakim agencja będzie odpowiedzialna za zarządzanie operacyjne – zgodnie z decyzją 2007/533/WSiSW – systemem SIS II oraz systemem Eurodac.

(5)

Decyzją 2000/365/WE (1) Rada upoważniła Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do stoso­ wania niektórych przepisów dorobku Schengen zgodnie z warunkami określonymi w tej decyzji. Dnia 24 czerwca 2009 r. Komisja Europejska przedsta­ wiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejską agencję ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi syste­ mami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpie­ czeństwa i sprawiedliwości (zwanego dalej „propono­ wanym rozporządzeniem”). Zgodnie z postulowanym rozporządzeniem europejskiej agencji ds. zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (zwanej dalej „agencją”) ma zostać powierzona odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne systemem informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), wizowym systemem informacyjnym (VIS) i systemem Eurodac, a także może ona być odpo­ wiedzialna za przygotowywanie i rozwijanie innych wiel­ koskalowych systemów informatycznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz za zarządzanie operacyjne tymi systemami, na podstawie stosownych instrumentów ustawodawczych, w oparciu o tytuł V trzeciej części Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

(2) Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4. (3) Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63. (4) Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 333 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L333 - 62 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kenii w odniesieniu do filetów z tuńczyka (tuna loins) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9034)

 • Dz. U. L333 - 61 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia okresu obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9015)

 • Dz. U. L333 - 60 z 201017.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych we Włoszech i w Grecji określonymi produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8988) (1)

 • Dz. U. L333 - 57 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1209/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach dwunastego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L333 - 55 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1208/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L333 - 53 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1207/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L333 - 49 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1206/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L333 - 47 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L333 - 45 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1204/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające po raz 142. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L333 - 43 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1203/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX oraz X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L333 - 41 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1202/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX oraz X; w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L333 - 39 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1201/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach niepodlegających suwerenności lub jurysdykcji państw trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L333 - 37 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1200/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 35 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1199/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 33 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1198/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów soli w wodach obszaru IIIa; w wodach UE obszarów IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L333 - 31 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1197/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w międzynarodowych wodach obszarów I oraz IIb przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 29 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1196/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Wspólnoty oraz w wodach niepodlegających suwerenności ani jurysdykcji państw trzecich obszaru X przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 27 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1195/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L333 - 25 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L333 - 23 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1193/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Maine-Anjou (ChNP)]

 • Dz. U. L333 - 21 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Ricotta Romana (ChNP)]

 • Dz. U. L333 - 6 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1191/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1794/2006 ustanawiające wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (1)

 • Dz. U. L333 - 1 z 201017.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1190/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1296/2009 dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.