Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 16

Artykuł  14 Szkolenie i  instruktaż Bez uszczerbku dla Międzynarodowej konwencji dotyczącej wy­ magań w  zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świa­ dectw oraz pełnienia wacht dla marynarzy ani przepisów przyjętych zgodnie z  poprawioną Konwencją o  żegludze na Re­ nie oraz Konwencją o  żegludze na Dunaju, przewoźnicy oraz – w stosownych przypadkach – operatorzy terminali określają pro­ cedury szkolenia w zakresie niepełnosprawności, w tym instruk­ tażu, i zapewniają, aby: a) ich pracownicy, w  tym pracownicy zatrudnieni przez jaką­ kolwiek inną stronę wykonującą, udzielający bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczo­ nej sprawności ruchowej przeszli szkolenie lub instruktaż opisane w załączniku IV część A i B; ich pracownicy, którzy w inny sposób są odpowiedzialni za rezerwację i  sprzedaż biletów lub wchodzenie na pokład i schodzenie na ląd, w tym pracownicy zatrudnieni przez ja­ kąkolwiek inną stronę wykonującą, przeszli szkolenie lub in­ struktaż opisane w załączniku IV część A; oraz kategorie pracowników, o  których mowa w  lit.  a) i  b), podtrzymywały swoje umiejętności, np. poprzez instruktaż lub szkolenia odświeżające wiedzę, odpowiednio do przypadku.

b)

c) 3. Przewoźnicy i  operatorzy terminali wyznaczają punkt we­ wnątrz lub na zewnątrz terminalu portowego, w  którym osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą zgłosić swoje przybycie i  potrzebę uzyskania pomocy. Punkt ten musi być wyraźnie oznakowany i muszą być w nim do­ stępne w  przystępnej formie podstawowe informacje dotyczące terminalu portowego i udzielanej pomocy. Artykuł 13 Normy jakości dotyczące pomocy 1. We współpracy z  reprezentatywnymi organizacjami osób niepełnosprawnych lub osób o  ograniczonej sprawności rucho­ wej operatorzy terminali i  przewoźnicy eksploatujący terminale portowe lub realizujący usługi przewozu pasażerskiego, którzy w  poprzednim roku kalendarzowym dokonali przewozu więcej niż 100 000 pasażerów, ustalają w ramach swoich odpowiednich zakresów kompetencji normy jakości pomocy określonej w  za­ łączniku II i  III oraz, w  stosownych przypadkach za pośrednic­ twem swoich organizacji, określają środki wymagane do spełnienia tych norm. 2. Przy ustalaniu norm jakości należy w  pełni uwzględnić międzynarodowo uznane strategie i kodeksy postępowania doty­ czące udogodnień w  przewozie osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w szczególności zale­ cenie IMO w sprawie projektowania i eksploatacji statków pasa­ żerskich odpowiadających potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych. 3. Normy jakości, o  których mowa w  ust.  1, są przez opera­ torów terminali i  przewoźników podawane do wiadomości pu­ blicznej fizycznie lub w  Internecie w  przystępnych formach i w tych samych językach, w których informacje są zazwyczaj po­ dawane wszystkim pasażerom.

Artykuł  15 Odszkodowanie za sprzęt ułatwiający poruszanie się lub inny sprzęt specjalistyczny 1. Przewoźnicy i operatorzy terminali ponoszą odpowiedzial­ ność za straty wynikające z  utraty lub uszkodzenia sprzętu uła­ twiającego poruszanie się lub innego sprzętu specjalistycznego używanego przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczo­ nej sprawności ruchowej, jeżeli do zdarzenia, które spowodowa­ ło straty, doszło z winy lub z powodu zaniedbania przewoźnika lub operatora terminalu. W przypadku strat spowodowanych in­ cydentem żeglugowym domniemywa się winę lub zaniedbanie przewoźnika. Wysokość odszkodowania, o  którym mowa w  ust.  1, od­ 2. powiada wartości odtworzeniowej tego sprzętu lub, w odpowied­ nich przypadkach, kosztom jego naprawy. 3. Ustępy  1 i  2 nie mają zastosowania w  przypadku gdy za­ stosowanie ma art.  4 rozporządzenia (WE) nr  392/2009 z  dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z  tytułu wypadków (1). 4. Ponadto dokłada się wszelkich starań, aby szybko dostar­ czyć tymczasowy sprzęt zastępczy stanowiący stosowną alternatywę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.