Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 16

, a następnie co dwa lata, organy od­ powiedzialne za egzekwowanie przepisów wyznaczone na mocy art.  25 podają do publicznej wiadomości sprawozdanie ze swo­ ich działań w ciągu poprzedzających dwóch lat kalendarzowych, zawierające w szczególności opis działań podjętych w celu wpro­ wadzenia w  życie przepisów niniejszego rozporządzenia, szcze­ gółowe informacje na temat zastosowanych kar oraz dane statystyczne dotyczące skarg i zastosowanych kar. Artykuł  27 Współpraca między organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów Krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, o których mowa w art. 25 ust. 1, wymieniają między sobą infor­ macje dotyczące swojej pracy, zasad podejmowania decyzji oraz praktyk w  zakresie koniecznym do spójnego stosowania niniej­ szego rozporządzenia. Komisja wspomaga je w  wykonywaniu tego zadania. Artykuł  28 Sankcje Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące sankcji ma­ jących zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejsze­ go rozporządzenia i  podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich stosowanie. Przewidziane sankcje muszą być sku­ teczne, proporcjonalne i  odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o  tych przepisach i  środkach w  terminie do dnia 18  grudnia 2012  r. i  powiadamiają ją niezwłocznie o wszystkich późniejszych zmianach, które ich dotyczą.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ V EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW I KRAJOWE ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW

Artykuł 25 Organy krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów 1. Każde państwo członkowskie wyznacza nowy lub istnieją­ cy organ lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie niniejsze­ go rozporządzenia w  zakresie usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych z portów położonych na jego terytorium oraz usług przewozu pasażerskiego z państwa trzeciego do takich portów. Każdy organ podejmuje środki konieczne do zapewnie­ nia przestrzegania niniejszego rozporządzenia. Każdy organ – pod względem swojej organizacji, decyzji finanso­ wych, struktury prawnej i procesu decyzyjnego – jest niezależny od interesów handlowych. 2. Państwa członkowskie informują Komisję o organie lub or­ ganach wyznaczonych zgodnie z niniejszym artykułem. 3. Każdy pasażer może zgodnie z  prawem krajowym wnieść skargę do właściwego organu wyznaczonego na mocy ust. 1 lub do jakiegokolwiek innego właściwego organu wyznaczonego przez państwo członkowskie w sprawie domniemanego narusze­ nia niniejszego rozporządzenia. Właściwy organ dostarcza pasa­ żerom uzasadnioną odpowiedź na skargę w rozsądnym terminie. Państwo członkowskie może postanowić, że: a) na pierwszym etapie pasażer wnosi skargę na podstawie ni­ niejszego rozporządzenia do przewoźnika lub operatora ter­ minalu; lub

Artykuł  29 Sprawozdanie W terminie do dnia 19 grudnia 2015 r. Komisja przedstawia Par­ lamentowi Europejskiemu i  Radzie sprawozdanie dotyczące funkcjonowania i skutków niniejszego rozporządzenia. Sprawoz­ daniu w  razie konieczności towarzyszą wnioski legislacyjne do­ tyczące dalszego szczegółowego wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia lub zmieniające niniejsze rozporządzenie.

L 334/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

Artykuł 30 Zmiany w  rozporządzeniu (WE) nr 2006/2004 W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 dodaje się punkt w brzmieniu: „18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasaże­ rów podróżujących drogą morską i  drogą wodną śródlądową (*). (*) Dz.U. L 334, 17.12.2010, s. 1.”

Artykuł  31 Wejście w  życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.