Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 16

Państwa członkowskie powinny zapewnić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia oraz wyznaczyć właściwy or­ gan lub organy odpowiedzialne za nadzór i  egzekwowa­ nie przepisów. Nadzór ten nie ma wpływu na prawa pasażerów do korzystania ze środków prawnych przed są­ dem zgodnie z prawem krajowym. Organ lub organy odpowiedzialne za wdrożenie niniejsze­ go rozporządzenia powinny być niezależne od interesów handlowych. Każde państwo członkowskie powinno wyznaczyć co najmniej jeden organ, który powinien, w  odpowiednim przypadku, mieć prawo i  możliwość

(15)

Zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami na przewoź­ nikach winien ciążyć obowiązek udowodnienia, że odwo­ łanie lub opóźnienie spowodowane zostało takimi warunkami pogodowymi lub nadzwyczajnymi okolicznościami.

(21)

(16)

Warunki pogodowe stwarzające zagrożenie dla bezpiecz­ nej eksploatacji statku powinny obejmować między inny­ mi silne wiatry, wzburzone morze, silne prądy, trudne warunki lodowe i skrajnie wysoki lub niski poziom wody, huragany, tornada i powodzie.

(22)

(17)

Nadzwyczajne okoliczności powinny obejmować między innymi klęski żywiołowe, takie jak pożary i trzęsienia zie­ mi, ataki terrorystyczne, wojny i  wojskowe lub cywilne konflikty zbrojne, powstania, wojskową lub bezprawną konfiskatę, spory pracownicze, wysadzanie na ląd wszel­ kich osób chorych, rannych lub zmarłych, operacje poszu­ kiwawcze i  ratownicze na morzu lub śródlądowych drogach wodnych, działania niezbędne, aby chronić śro­ dowisko, decyzje podjęte przez organy zarządzające ru­ chem lub władze portowe, lub decyzje podjęte przez właściwe organy w zakresie ładu i bezpieczeństwa publicz­ nego, a  także w  odpowiedzi na pilne potrzeby transportowe.

(23)

(18)

Przewoźnicy powinni współpracować między sobą z  udziałem zainteresowanych stron, organizacji zawodo­ wych i  organizacji zrzeszających klientów, pasażerów, osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawno­ ści ruchowej, na rzecz przyjęcia, na szczeblu krajowym lub europejskim, rozwiązań mających na celu doskonalenie opieki i pomocy oferowanej pasażerom w przypadku prze­ rwania podróży, w szczególności w razie dużych opóźnień lub odwołania podróży. O ustaleniach tych należy powia­ damiać krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie tych przepisów.

(24)

(19)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł już, że problemy prowadzące do odwołania kursów lub ich opóź­ nień mogą podlegać pojęciu okoliczności nadzwyczaj­ nych, wyłącznie o  ile spowodowane są sytuacjami niezwiązanymi z  normalnym prowadzeniem działalności przewoźnika, którego dotyczy sprawa, i które znajdują się poza jego rzeczywistą kontrolą. Należy zauważyć, że wa­ runki pogodowe stwarzające zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji statku niewątpliwie znajdują się poza rzeczy­ wistą kontrolą przewoźnika.

(25)

(1)  Dz.U. L 158 z 23.6.1990, s. 59.

L 334/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

17.12.2010

rozpatrywania poszczególnych skarg oraz ułatwiania roz­ strzygania sporów. Pasażerowie powinni mieć prawo do otrzymania w rozsądnym terminie uzasadnionej odpowie­ dzi z wyznaczonego organu. Ze względu na znaczenie, ja­ kie mają wiarygodne statystyki dla wdrożenia niniejszego rozporządzenia, a  w szczególności dla zapewnienia spój­ nego stosowania w całej Unii, sprawozdania przygotowy­ wane przez te organy powinny w  miarę możliwości zawierać statystyki dotyczące skarg i  wyników postępowań.

(26)

Artykuł  1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące przewo­ zów drogą morską i drogą wodną śródlądową w odniesieniu do następujących kwestii: a) b) niedyskryminacji pasażerów w  zakresie warunków przewo­ zu oferowanych przez przewoźników; niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i  osób o  ograni­ czonej sprawności ruchowej oraz pomocy udzielanej tym osobom; praw pasażerów w  przypadkach odwołania lub opóźnienia usługi; minimalnych informacji udostępnianych pasażerom; rozpatrywania skarg; ogólnych zasad dotyczących egzekwowania przepisów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.