Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 16

odpowiednich zakresów kompetencji, udzielają osobom niepeł­ nosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej bez­ płatnej pomocy, szczegółowo określonej w  załącznikach II i  III, w portach – w tym podczas wchodzenia na statek i schodzenia na ląd – oraz na pokładzie statków. Pomoc jest dostosowana w mia­ rę możliwości do indywidualnych potrzeb osoby niepełnospraw­ nej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Artykuł  11 Warunki udzielania pomocy 1. Przewoźnicy i  operatorzy terminali w  ramach swoich od­ powiednich zakresów kompetencji udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności rucho­ wej, jak przewidziano w art. 10, pod warunkiem że: a) przewoźnik lub operator terminalu zostali powiadomieni, za pomocą wszelkich dostępnych środków, w  tym drogą elek­ troniczną lub SMS-em, o potrzebie udzielenia takiej pomocy danej osobie co najmniej 48  godzin przed koniecznością udzielenia pomocy, o ile pasażer i przewoźnik lub operator terminalu nie uzgodnią krótszego terminu; oraz osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawno­ ści ruchowej pojawi się w porcie lub w wyznaczonym punk­ cie, o którym mowa w art. 12 ust. 3: (i) w czasie określonym na piśmie przez przewoźnika, przy czym nie może on przypadać wcześniej niż 60  minut przed opublikowanym czasem wchodzenia na pokład; lub

b)

(ii) jeżeli nie określono konkretnego czasu, nie później niż 60  minut przed opublikowanym czasem rozpoczęcia podróży, chyba że pasażer i  przewoźnik lub operator terminalu ustalą krótszy termin. 2. W uzupełnieniu ust.  1 osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powiadamiają przewoźnika w  momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu w przedsprzedaży o szczególnych potrzebach w zakresie zakwa­ terowania, miejsc siedzących lub wymaganych usług lub o  po­ trzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego, pod warunkiem że potrzeby te są w tym czasie znane. 3. Powiadomienie, o  którym mowa w  ust.  1 lit.  a) i  w  ust.  2, może zawsze zostać złożone w  biurze podróży lub u  organiza­ tora wyjazdów grupowych, u których zakupiono bilet. Jeżeli bilet obejmuje kilka podróży, wystarczające jest jedno powiadomienie, pod warunkiem że przekazane zostaną odpowiednie informacje na temat terminów kolejnych podróży. Pasażer otrzymuje po­ twierdzenie, że o  potrzebnej pomocy powiadomiono zgodnie z ust. 1 lit. a) i 2. 4. Jeżeli nie dokonano powiadomienia zgodnie z ust. 1 lit. a) oraz z ust. 2, przewoźnicy i operatorzy terminali podejmują jed­ nak wszelkie racjonalnie uzasadnione starania w  celu zapewnie­ nia udzielenia pomocy, tak aby osoba niepełnosprawna lub osoba o  ograniczonej sprawności ruchowej mogła wejść na pokład, zejść na ląd i odbyć podróż statkiem.

L 334/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

5. W przypadku gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o  ograniczonej sprawności ruchowej towarzyszy uznany pies asystujący, pies ten jest kwaterowany razem z tą osobą, pod wa­ runkiem że przewoźnik, biuro podróży lub organizator wyjaz­ dów grupowych zostali powiadomieni zgodnie z  mającymi zastosowanie przepisami krajowymi dotyczącymi przewozu uznanych psów asystujących na statkach pasażerskich, o ile prze­ pisy takie istnieją. Artykuł  12 Przyjmowanie powiadomień i wyznaczanie punktów spotkań 1. Przewoźnicy, operatorzy terminali, biura podróży i organi­ zatorzy wyjazdów grupowych podejmują wszelkie środki nie­ zbędne w  celu żądania powiadomień i  przyjmowania powiadomień składanych zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. a) i art. 11 ust. 2. Obowiązek ten ma zastosowanie do wszystkich punktów sprzedaży, w  tym sprzedaży telefonicznej i  sprzedaży przez Internet. 2. W przypadku gdy biura podróży lub organizatorzy wyjaz­ dów grupowych otrzymają powiadomienie, o  którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazują tę informację w czasie normal­ nych godzin pracy przewoźnikowi lub operatorowi terminalu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.