Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (1)

Data ogłoszenia:2010-12-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1

Strona 1 z 16
17.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 334/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) NR 1177/2010 z dnia 24  listopada 2010  r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i  drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr  2006/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 ust. 1 i art. 100 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, opinię uwzględniając Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

wszystkim pasażerom należy zapewnić minimalny po­ ziom ochrony. Przewoźnicy powinni mieć możliwość ofe­ rowania pasażerom korzystniejszych warunków umownych od określonych w niniejszym rozporządzeniu. Jednocześnie celem rozporządzenia nie jest ingerowanie w  stosunki między przedsiębiorstwami w  zakresie trans­ portu towarów. W  szczególności porozumienia między przewoźnikiem drogowym a przewoźnikiem nie powinny być rozumiane jako umowy transportowe do celów niniej­ szego rozporządzenia i  w  związku z  tym nie powinny uprawniać przewoźnika drogowego lub zatrudnianych przez niego pracowników do otrzymania na mocy niniej­ szego rozporządzenia rekompensaty w  przypadku opóźnień.

Działanie Unii w  dziedzinie przewozów drogą morską i śródlądowymi drogami wodnymi powinno mieć na celu m.in. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasaże­ rów, porównywalnego z  poziomem ochrony zapewnia­ nym w  przypadku innych środków transportu. Ponadto należy w  pełni uwzględnić ogólne wymogi ochrony konsumentów. Ponieważ pasażer podróżujący drogą morską lub drogą wodną śródlądową jest słabszą stroną umowy przewozu,

(2)

(1)  Dz.U. C 317 z 23.12.2009, s. 89. (2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. (D­ z.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 293), stanowisko Rady w pierwszym czy­ taniu z  dnia 11  marca 2010  r. (Dz.U.  C  122  E  z 11.5.2010, s.  19), stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. (dotych­ czas niepublikowane w  Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 11 października 2010 r.

Ochrona pasażerów powinna obejmować nie tylko usługi przewozu pasażerskiego między portami położonymi na terenie państw członkowskich, ale również usługi przewo­ zu pasażerskiego między takimi portami a  portami poło­ żonymi poza terytorium państw członkowskich, z uwzględnieniem ryzyka zakłócenia konkurencji na ryn­ ku przewozów pasażerskich. Dlatego termin „przewoźnik unijny” powinien do celów niniejszego rozporządzenia być interpretowany jak najszerzej, ale nie powinien koli­ dować z  odpowiadającymi mu terminami w  innych unij­ nych aktach prawnych, np. rozporządzeniu Rady (EWG) nr  4056/86 z  dnia 22  grudnia 1986  r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art.  85 i  86 Traktatu do transportu morskiego (3) i  rozporządzeniu Rady (EWG) nr  3577/92 z  dnia 7  grudnia 1992  r. dotyczącym stoso­ wania zasady swobody świadczenia usług w  transporcie morskim w  obrębie państw członkowskich (kabotaż morski) (4).

(3)  Dz.U. L 378 z 31.12.1986, s. 4. (4)  Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s. 7.

L 334/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.12.2010

Wewnętrzny rynek usług przewozów pasażerskich drogą morską i śródlądowymi drogami wodnymi powinien dzia­ łać z korzyścią dla ogółu obywateli. W związku z tym oso­ by niepełnosprawne i  osoby o  ograniczonej sprawności ruchowej niezależnie od tego, czy spowodowanej niepeł­ nosprawnością, wiekiem czy jakimikolwiek innymi czyn­ nikami, powinny mieć możliwości korzystania z  usług przewozu pasażerskiego i  rejsów wycieczkowych porów­ nywalne z  możliwościami, jakimi dysponują inni obywa­ tele.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 334 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L334 - 17 z 201017.12.2010

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.